Badatelský řád strahovské knihovny

1.
Strahovská knihovna (dále SK) je soukromou knihovnou Královské kanonie premonstrátů na Strahově.
2.
Fondy SK jsou půjčovány ke studijním účelům zásadně pouze presenčně ve studovně SK. Výjimku může povolit na základě písemné žádosti ředitel SK.
3.
Studovna je určena výlučně ke studiu fondů SK. Přístup do studovny má badatel po předložení osobního dokladu totožnosti a po vyplnění badatelského listu.
4.
Každý návštěvník je povinen odložit svrchní oděv a příruční zavazadla. Musí rovněž dbát všech pokynů pracovníků knihovny, zejména zachovat klid, nevnášet ani nekonzumovat potraviny, nápoje, nekouřit a nepoužívat mobilní telefon.
5.
Badatel je povinen se studovaným materiálem zacházet s největší opatrností. Při každém opuštění studovny odevzdat zapůjčené svazky knihovníkovi a při odchodu vrátit svazky z příruční knihovny na původní místo.
6.
Knihy a další studijní materiál se poskytují ke studiu nejméně 1 hod. před uzavřením studovny.
7.
Je přísně zakázáno jakkoli zasahovat do půjčených materiálů, zejména zaškrtávat, podtrhávat, vpisovat nebo je používat jako psací podložku. Při studiu materiálů do roku 1900 včetně je badatel povinen používat pouze obyčejnou tužku nebo notebook.

8.
Badatel je povinen vrátit půjčené dílo v takovém stavu, v jakém si je vypůjčil. V opačném případě nese odpovědnost za zjištěné závady a musí uhradit způsobenou škodu.
9.
Rukopisy, prvotisky a knihy velkých formátů se rezervují ve studovně 3 dny, staré tisky 14 dní a tisky po roce 1800 1 měsíc.

10.
Objednávky se přijímají osobně nebo mailem minimálně dva dny předem.

11.
Pro každou expedici je od jednoho žadatele přijímáno maximálně 5 objednávek. V odůvodněných případech je třeba výjimky projednat předem s pracovníky knihovny.

12.
Z historických fondů SK je možno pořizovat výlučně fotokopie a mikrofilmy. Z tisků po roce 1900 je možné zhotovit xerokopie. Pro studijní účely si mohou badatelé zhotovovat fotokopie vlastním digitálním fotoaparátem.

13.
Zveřejnění reprodukcí z fondů SK je vázáno na svolení ředitele SK.
14.
Badatel je vždy povinen uvádět ve svých pracích, že užil materiálů SK a odevzdat knihovně dokladový exemplář publikované práce. Pokud tak neučiní, bude mu pozastaveno povolení ke studiu do doby, než exemplář publikované práce odevzdá.
15.
Poruší-li uživatel některé ustanovení knihovního řádu, mohou mu být zapůjčené materiály odňaty nebo odepřeno povolení ke studiu.
16.
Tento knihovní řád nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.

 

Evermod G. Šidlovský, O. Praem.

ředitel Strahovské knihovny