Badatelský řád strahovské knihovny

 

KNIHOVNÍ A VÝPŮJČNÍ ŘÁD

STRAHOVSKÉ KNIHOVNY

1. Strahovská knihovna (dále jen „SK“) je soukromou knihovnou Královské kanonie premonstrátů na Strahově nacházející se ve Strahovském klášteře.

2. Fondy SK jsou půjčovány ke studijním účelům zásadně prezenčně ve studovně SK. Výjimku může povolit na základě písemné žádosti ředitel SK.

3. Studovna je určena výlučně ke studiu fondů SK a obrazárny. Přístup do studovny má badatel po předložení osobního dokladu totožnosti a vyplnění badatelského listu.

4. Knihy, časopisy a další studijní materiály (dále jen „knihy“) se objednávají osobně nebo e-mailem nejméně 1 pracovní den předem. Rukopisy a prvotisky 3 pracovní dny. Rukopisy, prvotisky a knihy velkých formátů se rezervují ve studovně 3 dny, staré tisky 14 dní a tisky po roce 1800 1 měsíc.

5. Na jeden den je možno objednat maximálně 5 knih, z toho nejvýše 2 rukopisy. V odůvodněných případech je možno povolit mimořádnou výjimku.

6. Badateli je možno vydat ke studiu nejvýše tři knihy najednou. V odůvodněných případech je možno povolit mimořádnou výjimku.

7. Půjčování materiálů ze speciálních fondů (mapy, grafika) podléhá dalším podmínkám.

8. Každý badatel je povinen odložit svrchní oděv a příruční zavazadla. Musí rovněž dbát všech pokynů pracovníků SK, zejména zachovat klid, nevnášet ani nekonzumovat potraviny, nápoje, nekouřit a netelefonovat.

9. Badatel je povinen chovat se ve studovně vůči svému okolí ohleduplně, zejména nerušit a neobtěžovat jiné badatele, nic nepoškozovat a nevyrušovat hlasitým hovorem nebo telefonováním.

10. Při studiu rukopisů je dovoleno používat k pořizování poznámek pouze obyčejnou tužku nebo notebook. Propisovačky ani obdobné psací potřeby nejsou povoleny.

11. Badatel je povinen zacházet s vypůjčenými knihami šetrně a opatrně. Jakékoli zásahy do knih (podtrhávání, zvýrazňování, vpisování poznámek, vlepování lístků, používání knih jako psacích podložek apod.) jsou nepřípustné.

12. Badatel ručí za zapůjčené knihy po celou dobu studia. Při každém opuštění studovny je badatel povinen odevzdat zapůjčené knihy knihovníkovi a při odchodu vrátit knihy z příruční knihovny na původní místo. Není dovoleno knihy z prostoru studovny vynést. K takovému jednání bude přistupováno jako ke krádeži nebo pokusu o ni se všemi důsledky z toho plynoucími.

13. Z historických fondů SK je možno pořizovat výlučně fotokopie. Z tisků po roce 1900 je možné zhotovit xerokopie. Pro studijní účely si mohou badatelé zhotovovat fotokopie vlastním digitálním fotoaparátem.

14. Zveřejnění reprodukcí z fondů SK je vázáno na svolení ředitele SK.

15. Badatel je vždy povinen uvádět ve svých pracích, že užil materiálů SK a odevzdat knihovně dokladový exemplář publikované práce. Pokud tak neučiní, bude mu pozastaveno povolení ke studiu do doby, než exemplář publikované práce odevzdá.

16. Knihy ke studiu se vydávají do 15:30 hod. a vracejí nejpozději v 15:50 hod.

17. Badatel je povinen vrátit zapůjčené knihy v takovém stavu, v jakém si je zapůjčil. V opačném případě nese odpovědnost za zjištěné vady a musí uhradit způsobenou škodu.

18. Badatel je povinen ztrátu nebo poškození knihy bezodkladně ohlásit pracovníkům SK. O lhůtě a způsobu náhrady ztracené nebo poškozené knihy rozhoduje SK.

19. Poruší-li badatel některé ustanovení tohoto řádu, mohou mu být zapůjčené knihy odňaty nebo odepřeno povolení ke studiu včetně vykázání ze Strahovského kláštera.

20. Badatel odpovídá za škodu, kterou zavinil porušením právní povinnosti. Odpovědnost za škodu se řídí občanským zákoníkem.

21.Prostory Strahovského kláštera včetně badatelny jsou z důvodu ochrany sledovány kamerovým systémem. Vstupem do Strahovského kláštera bere badatel na vědomí, že jeho pohyb ve Strahovském klášteře je zaznamenán kamerovým systémem.

22. Strahovská knihovna může v odůvodněných případech po nezbytně nutnou dobu omezit nebo zcela pozastavit služby badatelny.

23. Osobní údaje, jejichž uvedení SK od badatele požaduje, podléhají režimu zákona č. 110/2012 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. SK zpracovává údaje zejména za účelem ochrany svého majetku. SK zpracovává údaje badatelů od okamžiku, kdy badatel udělí souhlas s jejich zpracováním, tj. vyplněním badatelského listu. Badatelské listy jsou uloženy ve studovně.

Tento knihovní řád nabývá účinnosti dne 10. 9. 2021.

Evermod Gejza Šidlovský, O.Praem.

ředitel Strahovské knihovny