Naše spiritualita

Více informací o naší spiritualitě naleznete na stránce premonstrati.org

Usilujeme ze všech sil o to, aby náš život byl službou Bohu. Chceme, aby naše víra byla živá, naše naděje pevná a naše láska aby stále rostla. V Boží službě nalézáme radostný smysl života. Chceme a máme premonstrátsky žít podle Norbertova příkladu a v jeho duchu, poučeni dějinami našeho řádu. Znamená to pro nás, že chceme žít podle dvojjediného přikázání lásky k Bohu a bližnímu.

Chceme oslavovat Boha liturgickou modlitbou.
Chceme mu sloužit v odříkání.
Chceme žít apoštolsky ve společenství práce i v pastorační činnosti.
Chceme milovat Krista v Eucharistii.
Chceme vroucně uctívat Pannu Marii.

Zásady našeho života může někdo považovat za příliš všeobecné a může se ptát po jejich originalitě. Obsah je skutečně obecný – katolický v nejlepším slova smyslu, ale metoda jejich uskutečňování je premonstrátská.

Život liturgický:
Naším hlavním posláním je společná, veřejná modlitba Církve a eucharistická liturgií. To vyplývá i ze skutečnosti našeho kanovnického založení. Modlitba má přednost před vším ostatním. Usilujeme o to, aby byla krásná, ale především Bohu milá.
Život asketický:
Znamená zachovávat jistá omezení, dodržovat řád, trpělivě snášet slabosti druhých. Zdrženlivě se stavíme k nápadné, na odiv vystavované přísnosti.
Život apoštolský:
Chráníme se před individualizmem. Pracujeme jako společenství bratří a sester. Uvědomujeme si, že k vnější činnosti patří i modlitba, aby práce přinesla ovoce Božího požehnání. Snažíme se jednat v duchu Kristova doporučení: Tak i vy, když učiníte všechno, co vám bylo přikázáno, řekněte: Jsme jenom služebníci, učinili jsme to, co jsme byli povinni učinit. (Lk 17,10)
Život eucharistický:
Snažíme se o všechny způsoby vnější i vnitřní eucharistické úcty a soustřeďujeme je ke mši svaté. Bojujeme proti oslabení eucharistické úcty a proti oslabení víry ve skutečnou Kristovu přítomnost v Nejsvětější svátosti. Rádi setrváváme před Eucharistii a dbáme o věrné zachovávání liturgických předpisů.
Život mariánský:
Panna Marie je naší Paní i Královnou našeho řádu. Dala nám bílý šat a jí je zasvěcena většina našich kostelů. Marie je mateřské srdce našeho řádu. Uctíváme především její Neposkvrněné početí a pak její radosti. Jsou to:

  • Radost z poselství, že se stane Matkou Spasitele.
  • Radost při navštívení Alžběty.
  • Radost z narození Páně bez porušení panenství.
  • Radost z klanění se Mudrců z Východu.
  • Radost z nalezení 12-letého Ježíše v Chrámě.
  • Radost se zjevení se Ježíše po Jeho zmrtvýchvstání.
  • Radost z Ježíšova nanebevstoupení.