Sbírka na rekonstrukci Strahovské knihovny - III. etapa

Sbírka na obnovu Strahovské knihovny

Díky darům byla na začátku října 2013 zahájena oprava vnitřní chodby spojující Teologický a Filosofický sál. Hlavními cíli je oprava prasklin v obvodovém zdivu, obnova výmalby, nová elektroinstalace a restaurování knihovních skříní umístěných v chodbě. Oprava byla dokončena na jaře 2014. Všem dárcům děkujeme!

V letech 2012 a 2013 se koná sbírka na Strahovskou knihovnu, povolená Magistrátem hl. města Prahy. Možno přispět na speciální účet u Unicreditbank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 20, 113 80 Praha 1, č. účtu: 2105746158/2700 (zpráva pro příjemce: SK).

Strahovská knihovna je největší soukromá knižní sbírka v České republice. Čítá kolem 260 000 kusů tisků. Sbírka rukopisů má 3000 exemplářů a nejstarší pocházejí ze začátku 9. století. Například Strahovský evangeliář vytvořený v roce 860, Jarlochova kronika z 12. století, rukopisy z doby Karla IV. atd. Je zde sbírka téměř 1600 prvotisků, z nich řada jsou světové unikáty, jako tzv. Dlabačův Nový zákon vytištěný před rokem 1487 pravděpodobně v Plzni.

Knihovna je již od konce 18. století přístupná veřejnosti a slouží jako vědecká instituce. Je místem spjatým s národním obrozením, působil zde Bohumír Dlabač, Josef Dobrovský, Rafael Ungar a jiní.

Dnes knihovna zaměstnává deset pracovníků, kteří zpracovávají její fondy a zdarma je zpřístupňují nejširší veřejnosti.

Návštěvník může vidět Kabinet kuriozit – unikátní historické a přírodovědecké museum z 18. století, Teologický sál z poloviny 17. století a Filosofický sál pocházející z konce 18. století.

Knihovna nebyla v minulosti systematicky opravována a restaurována. Depozitáře jsou dodnes ve stavu z let padesátých a před nimi.

S opravami a záchranou se začalo až po návratu premonstrátů na Strahov v roce 1990.

Teologický sál byl rekonstruován v letech 1994 až 1995.

Filosofický sál byl rekonstruován v letech 2009 až 2010.

Pro zlepšení návštěvnické trasy a pro možnost zpřístupnit další sbírky knihovny (mapy, rytiny, orientální sbírka atd.) je nutná rekonstrukce vstupní budovy knihovny. Má vzniknout nová vstupní prostora s pokladnou, prodejna upomínkových předmětů, výtah pro bezbariérový přístup.

Pro zachování fondů a sbírek je potřebná rekonstrukce stávajících depozitářů, jejichž vybavení mnohdy pochází ještě z 19. století. Rozvody elektřiny jsou z padesátých let 20. století. Tresor, kde jsou uloženy rukopisy a prvotisky navíc nemá řízenou klimatizaci ani vytápění.

Strahovský klášter, který chce, aby knihovna i nadále sloužila nejširší veřejnosti, chce těmito úpravami zabezpečit i pro budoucnost ochraňované poklady, součást národního kulturního dědictví.

Jako poděkování nabízíme možnost volného vstupu do Strahovské knihovny a Strahovské obrazárny v rámci návštěvnického provozu pro 2 dospělé osoby s dětmi po celou dobu konání sbírky, prokážete-li se ústřižkem poštovní poukázky s uvedením Vašeho příspěvku Strahovské knihovně nebo bankovním dokladem (výpisem z účtu) o poskytnutí příspěvku.

Královská kanonie premonstrátů na Strahově
Strahovské nádvoří 1/132, 118 00 Praha 1