Sv. Heřman Josef

Heřman Josef se narodil v Kolíně nad Rýnem někdy po roce 1150. Byl oddán Matce Boží od nejútlejšího mládí a obdarován tajemnou přízní už od dětství. Podle svého středověkého životopisce obětoval jablko na mariánském oltáři v Kolíně a soška Panny Marie s malým Kristem ožila, aby přijala tento pokorný dárek.

Heřman Josef vstoupil už ve dvanácti letech do premonstrátského kláštera v Steinfeldu v Eifelu, vytrval a stal se jedním z nejproslulejších mystiků Porýní dvanáctého a třináctého století. Byl poslán do Fríska na kněžská studia. Jako kanovník a kněz kláštera v Steinfeldu si získal úctu a vážnost pro své dary duchovního vedení a kázání. Užíval těchto darů zvláště mezi řeholními společenstvími žen v Porýní. Jeho úplná oddanost Marii, matce Krista, způsobila, že mu k jménu přidávali jméno Mariina chotě – Josef. Jednoho dne, když pracoval v refektáři a cítil, že mu v práci zbývá příliš málo času na modlitbu, zjevila se mu Marie a těšila ho slovy: "Nemáš žádnou vyšší povinnost, než sloužit svým bratřím s láskou."
Později, jako kostelník klášterního kostela, nalézal Heřman Josef hojně času pro rozjímavou modlitbu, kterou tak miloval.

Vyvrcholením všech tajemných milostí, které Heřman Josef zažil, byl jeho tajemný sňatek s Blahoslavenou Pannou. Nazval ji totiž svojí růží v jedné z nejnádhernějších mariánských básní středověku, a zasvětil sám sebe její péči. Jeho zasvěcení Matce ho přivedlo velmi blízko k jejímu Synovi. Napsal také jednu z prvních a nejpozoruhodnějších oslavných písní k poctě nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

Během posledního postního období v jeho životě požádaly cisterciánské sestry z Hovenu, aby opat poslal Heřmana Josefa sloužit pro ně zvláštní mši. Heřman Josef, už starší a slabý, trval na tom, že půjde pěšky. Po celý svůj život vždy odmítal koně nebo povoz. Po příchodu do kláštera ukázal svou holí na jedno místo na hřbitově a řekl sestrám: "Tady mě pohřběte." O několik týdnů později v Hovenu zemřel, buď v roce 1241 nebo 1252.

Je portrétován v kněžském oděvu, jak drží malého Krista a jablko, které mu daroval, a s bílými růžemi, které připomínají jeho zasvěcení Marii, "Tajemné Růži".