V oplatce jsi všecek tajně

Podoby eucharistického Krista ve vizuální kultuře.

Výstava
Letní refektář Strahovského kláštera

16. 3.  — 20. 5. 2018

Na výstavě objevíte například téměř zapomenuté velikonoční rituály, kdy se v kostelích používala socha Krista s pohyblivými pažemi obřadně snímaná z kříže a ukládána do hrobu. Při velikonoční vigilii pak kněz postavil na oltář sochu Vzkříšeného Krista, která zde zůstala po čtyřicet dní, aby pak při liturgické inscenaci Ježíšova nanebevstoupení zavěšená na laně putovala vzhůru do klenby kostela, kde zmizela lidským očím v dutém svorníku.
Nejsou zde však jen zajímavosti. Je to reprezentativní expozice představující eucharistii – jednu ze základních součástí křesťanského kultu, při které se připomíná Poslední večeře Ježíše Krista přijímáním vína a chleba a vzdávají se díky za spasení. Výstavu uvozují slova veršované modlitby, zaznamenané kolem roku 1300 v breviáři svatojiřské abatyše Kunhuty, dcery Přemysla Otakara II., která je oslavou mysteria eucharistie, svátostné přítomnosti Spasitele v proměněné „oplatce“.
Díky výjimečnému postavení v křesťanském životě byla a je eucharistie bohatou inspirací pro výtvarné umění. Mezi více než padesáti exponáty na první pohled zaujme kupříkladu také nově restaurovaný a přes dva metry vysoký obraz Jeruzaléma s výjevy Kristových pašijí, kde je z dnešního pohledu téměř komiksovým pohledem vyprávěn novozákonní příběh Kristova umučení a jeho zmrtvýchvstání. Je to malířský přepis leptu německého grafika Johanna Daniela Herze (1693-1754) z doby po r. 1735.
Spatřit lze ovšem nejen díla malířská a sochařská, ale i vzácné práce uměleckého řemesla – zejména liturgické nádoby z drahých kovů, jako jsou kalichy, ciboria a monstrance. Způsob ukládání nejsvětější svátosti na oltáři v době baroka ilustruje drahocenný, želvovinou obložený tabernákl (svatostánek) se slonovinovým korpusem Ukřižovaného Krista. Toto exkluzivní dílo, dnes ve sbírkách Strahovského kláštera, bylo vytvořeno pro opata někdejšího cisterciáckého kláštera v Plasích podle návrhu slavného českého barokního architekta italského původu, Jana Blažeje Santiniho-Aichela.
Přestože těžiště výstavy spočívá v exponátech z období pozdního středověku, instalaci doplňují vybraná díla z doby baroka a 20. století. Právě v českém umění minulého století toto téma pozoruhodně silně rezonovalo. Dokládají to práce například Františka Bílka, Jana Zrzavého, Bohuslava Reynka, Vojmíra Vokolka nebo Ivana Sobotky.

Výstavu tvoří čtyři tematické okruhy

I. Mše. Předmětem prvního oddílu je samotná mše, tedy rituál, při němž podle ustanovení Ježíše mají lidé na jeho památku jíst chléb, který je jeho tělem, a pít víno, které je jeho krví. Vedle zobrazení Večeře páně zahrnuje díla s námětem eucharistického stolu i liturgické náčiní k vysluhování mešní oběti (kalichy, ciborium, pyxidu a monstrance). 

II. Eucharistické alegorie a zázraky. Eucharistické alegorie představují jeden ze způsobů, jak názorně představit oficiální učení církve. Víru ve skutečnou přítomnost Krista v eucharistii posilovalo šíření legend o eucharistických zázracích.

III. Příběh Kristových pašijí. Vedle jednotlivých pašijových zastavení připomíná tento oddíl také poutě do Svaté země a předměty s nimi spojené (relikviáře a růžence se dřevem sv. Kříže, modely kaple Božího hrobu).

IV. Kristovo tělo ve výtvarném umění. Díla s námětem vtělení a oběti Krista (Madona s dítětem, Olivová hora, Ukřižování, Oplakávání, Pieta, Kristus v hrobě, Bolestný Kristus, ale také Zmrtvýchvstalý Kristus).

Výstava vznikla ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc, kde byla premiéra výstavy a Západočeskou galerií v Plzni, kam se přesunula na první reprízu.  Ačkoliv většina exponátů je na všech třech místech stejná, přesto je každá výstava unikátní a to nejen díky výstavním prostorům, ale také částečnými obměnami některých exponátů. Na pražské výstavě to je mj. socha Odpočívajícího Krista ze sbírek Jihomoravského muzea ve Znojmě, pozdně gotická deska Poslední večeře z rokycanského muzea či socha Krista Vítězného z náhrobku arcibiskupa Lohela ze strahovské baziliky.

      

AUTOŘI A KURÁTOŘI VÝSTAVY | Michaela Ottová, Libor Šturc, Helena Zápalková
ODBORNÝ GARANT VÝSTAVY | Aleš Mudra
SPOLUPRÁCE | Petr Jindra, Olga Kotková, Jan Royt  
ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ | Tomáš Lampar

publikace:  Aleš Mudra (ed.) V oplatce jsi všecek tajně. Eucharistie v náboženské a vizuální kultuře Českých zemí do roku 1620

Unikátní model chrámu Božího hrobu v Jeruzalémě
Palestina, 17. století, dřevo, perleť, slonovina; Národní památkový ústav, Správa státního zámku Rájec nad Svitavou
Na videosekveci je zachycen způsob rozebrání jednotlivých částí architektury modelu, který umožňuje prohlížet rovněž interiéry: