Vědecká rada

STANOVY

Vědecké rady Královské kanonie premonstrátů na Strahově

Čl. I.
Vědecká rada Královské kanonie premonstrátů na Strahově (dále jen „vědecká rada“) byla založena dekretem opata této kanonie ze dne 22. července 2009, čj. 23/2009. Sídlem vědecké rady je Praha.

Čl. II.
Vědecká rada je poradním orgánem opata Královské kanonie premonstrátů na Strahově (dále jen „kanonie“) bez právní subjektivity. Jejím posláním je zejména projednávání dlouhodobých záměrů vědecké, vzdělávací a další tvůrčí činnosti kanonie. Dále se vyjadřuje k vědeckému zpracování sbírek, k vědecké publikační činnosti kanonie a podporuje zahraniční spolupráci a zahraniční kontakty kanonie na poli vědy.

Čl. III.
Předsedou vědecké rady je z titulu své funkce ředitel Strahovské knihovny. Členy vědecké rady jmenuje opat kanonie na návrh předsedy vědecké rady z významných odborníků – jak z členů a pracovníků kanonie, tak z členů externích, a to na dobu deseti let. Vědecká rada má minimálně pět členů; maximální počet členů je dvanáct. Každý z členů se může členství ve vědecké radě kdykoli bez udání důvodu vzdát; ze závažných důvodů může být také opatem kanonie odvolán.

Čl. IV.
Z členů vědecké rady jmenuje opat kanonie místopředsedu, který zastupuje předsedu vědecké rady v době jeho nepřítomnosti, a tajemníka, který zejména připravuje podklady pro jednání vědecké rady. Administrativní záležitosti spojené s činností vědecké rady vyřizuje sekretář, jmenovaný opatem kanonie z řad členů řádu nebo pracovníků kanonie.

Čl. V.
Vědeckou radu svolává její předseda zpravidla jednou za rok a předsedá jejímu zasedání. Vědecká rada se na svých doporučeních usnáší nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.

Čl. VI.
Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem 22. července 2009.

+ Michael Josef Pojezdný, O. Praem.,
opat strahovský

Seznam členů vědecké rady Královské kanonie premonstrátů na Strahově je k dispozici na vyžádání u jejího předsedy Evermoda Gejzy Šidlovského, O. Praem.