Bibliotheca Strahoviensis

The collection "Bibliotheca Strahoviensis" has been published since 1995 and offers articles from various fields of monastic studies, church history, library science, historical sciences, and philology. Mostly in Czech language.

Bibliotheca Strahoviensis. Prague: Royal Canonry of Premonstratensians at Strahov. ISSN 1213-6514.

"If it is printed, it spreads..." Fresco in the Theological Hall by Siard Nosecký.

Below we offer for your perusal all the published issues of the "Bibliotheca Strahoviensis" collection, which is published irregularly. It can be purchased in the monastery shop, near the main entrance gate to the Strahov Monastery complex.

Below we list the contents of each volume in the original languages as they were written.

Bibliotheca Strahoviensis 1

The current edition is sold out and it is not possible to purchase it at this time. It is available for download in pdf format here.

Content of this volume

Monasterialia

Pavel R. Pokorný: Znak Strahovské kanonie
Jaroslav Čechura: Urbář kláštera Strahov z roku 1410
Jan Pařez: Jakub ze Štemovic, dosazený strahovský opat, a jeho hospodaření na Strahově (1560-1579)
Anna Rollová: Strahovský premonstrát Adolf Fischer o Praze

Ex Bibliotheca

Mirjam Bohatcova: Hayd - Haden - Had: Tři jména jednoho tiskaře?
Pravoslav Kneidl: Michael Peterle, přední pražský dřevorytec a tiskař 16. století
Josef Hejnic: Balbínův spor s Bernardem Ignácem z Martinic ve světle korespondence Rudolfa Maxmiliána ze šlejnic s Tomášem Pěšinou z Cechorodu
Herman Kelln: Návštěvy dánského básníka Adama Oehlenschlägera v Čechách v letech 1806, 1817 a 1844

Miscellanea:

Pavel Břicháček: Příspěvek k dějinám milevského kláštera - svědectví archeologie
Pravoslav Kneidl: Faksimile Kutnohorské bible

Jan Pařez - Pavel R. Pokorný: Ještě jednou ke genealogickému stromu Fridricha Milichtalera

Reviews:

Anna Pobóg-Lenartowicz: Uposaženie i dzialalnošč gospodarcza klasztoru kanoników regularnych NMP na Piasku we Wroclawiu do poczqtku XVI w. (J. Pařez)
Patrick W. Hyland: John-Jerome of Prague (ca. 1368-1440): A Study in Late Medieval Monastic Intellectual Culture (J. Pařez)
Westfalisches Klosterbuch. Lexikon der vor 1815 erricheten Stifte und Kloster von ihrer Griindung bis zur Aufhebung (J. Pařez)

Archiefschatten. Duizend Jaar Vaderlandse Geschiedenis (J. Pařez)

Reports:

Vývoj a význam plaského kláštera pro české dějiny (M. Hlinomaz, J. Pařez, P. R. Pokorný)

Bibliotheca Strahoviensis 1
Bibliotheca Strahoviensis 1

Bibliotheca Strahoviensis 2

The volume is available

Content of this volume

Monasterialia

Peter Maťovčík: Premonstrátský kláštor sv. Kríža v Lelesi v rannom stredoveku (do r. 1355)
Jan Pařez: Urbář kláštera sv. Kateřiny na Novém Městě pražském z r. 1414
Jan Pařez: Neznámá listina Vladislava Jagellonského pro ostrovský klášter z r. 1478
Pavel Zahradník: Antonín Dominik Stoy a kongregace ivanitů
Milan Hlinomaz: PhDr. Theodor Zahradník

Ex Bibliotheca

Herman Kølln: Přemyslovská pověst v Kristiánově legendě a v Kosmově kronice
Michaela Hájková: ...Pro qualibet vice. Jednolistové tisky XV. věku a odpustkový list Sixta IV.
Pavel R. Pokorný: Knihovna Eliáše Čecha
Hedvika Kuchařová: Slavnostní disputace a grafické listy tezí v arcibiskupském semináři v Praze
Pavel Preiss: Malby Františka Karla Palka v klášterech doksanském a strahovském

Miscellanea

Trifles:

Jan Pařez: Resignace strahovského opata Jakuba ze Šternovic
Petr Mašek: Zámecká knihovna Velké Meziříčí

Zprávy:

Klasztor w spoleczeňstwie šredniowiecznym i nowožytnym (I. Hlaváček)
Účastníci XIX. kongresu Mezinárodní asociace bibliofilů na Strahově (J. Pařez)
Výstava ve Speinshartu (T. Z. Řehák)
7. Mezinárodní sjezd církevních archivářů v r. 1995 na Strahově (J. Pařez)

Reviews:

Bernard Ardura: Prémontrés. Histoire et Spiritualité (T. Z. Řehák)
850 Jahre Prämonstratensereabtei Weißenau 1145–1995 (H. Kuchařová – J. Pařez)
Nad prvními dvěma svazky Speinshartensií (H. Kuchařová – J. Pařez)
Kloster Unser Lieben Frauen Magdeburg. Stiff – Pädagogium - Museen (T. Z. Řehák)
Mönchtum, Orden, Kloster. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Ein Lexikon (M. Hlinomaz)
Dva polské monasteriologické sborníky z r. 1995 (J. Pařez)
750 Jahre Zisterzienserinnen-Abtei Lichtenthal. Faszination eines Klosters (M. Hlinomaz)
Nad několika monasteriologickými publikacemi poslední doby (M. Hlinomaz)
Miroslav Boháček – František Čáda: Beschreibung der mittelalterlichen Handschriften der Wissenschaftlichen Staatsbibliothek von Olmütz (P. R. Pokorný)
Pfarrarchive – bed roh tes Kulturgut vor Ort. Ein Handbuch (J. Pařez)
Emanuel Vlček: Osudy českých patronů (M. Hlinomaz)
Die Bibliothek des Praemonstratenserklosters Clarholz (K. Dolista)

Materials:

Miloš Sládek: Značně zchátralé a zbořené kostely v Čechách

Bibliotheca Strahoviensis 2
Bibliotheca Strahoviensis 2

Bibliotheca Strahoviensis 3

The volume is available

Content of this volume

Monasterialia

Pavel. R. Pokorný: Česká premonstrátská památka v Salcburku
Hedvika Kuchařová: Premonstrátská kolej Norbertinum v Praze (1637–1785)
Jan Royt: Korunovace Panny Marie Svatokopecké
Marcela Sýkorová: František Lichtenreiter a jeho tvorba pro strahovské premonstráty
Reginald O. Mokrý: Strahovský opat Václav Mayer (1734–1800)

Ex Bibliotheca

Hermann Kølln: Ke vzniku Kyjevských listů a Modlitby proti ďáblovi
Václav Bok: Poznámky a doplňky k produkci pražské tiskárny Michaela Peterla staršího a Michaela Peterla mladšího (1562–1593)
Soňa Tomková: Nejstarší dochované diáře jezuitské koleje u sv. Klimenta na Starém Městě Pražském (1560–1610) (Příspěvek k diplomatice jezuitských kolejních písemností)
Luboš Antonín: „Stará piaristická knihovna“ v knižním fondu zámecké knihovny Mikulov
Jan Pařez: Cyril Antonín Straka (1868–1927), Strahovský bibliotékář

Miscellanea

Trifles:

Milan Hlinomaz: K stému výročí blahořečení Hroznaty
Jan Adámek – Jiří Frölich: Torzo náhrobku milevského opata Františka (+ 1405)
Milan Hlinomaz: Chotěšovský probošt Zachariáš Mauricius Bandhauer

News:

Jezuité v Čechách (Seminář ke 440. výročí příchodu jezuitů do Čech (M. Ryantová)

Reviews:

P. Vlček – P. Sommer: Encyklopedie českých klášterů (P. R. Pokorný)
Premonstrátský klášter v Louce (J. Pařez – H. Kuchařová)
Šindelář, V. (ed.): Weyrauch, E. A.: Dějiny kláštera, města a panství Milevska sepsané léta 1841 (J. Pařez)
800 Jahre Allerheiligen. Kloster und Kultur im Schwarzwald (H. Kuchařová)
Prémontré des Ostens, Das Kloster Unser Lieben Frauen Magdeburg vom 11. bis 17. Jahrhundert (M. Hlinomaz)
Herbers, Klaus – Plötz, Robert: Nach Santiago zogen sie (H. Kuchařová)
Maria – Ecclesia – Anima. Ke vztahu obrazu a slova ve středověké kultuře (P. Kalina)
Jiří Roháček: Nápisy města Kutné Hory (M. Hlinomaz)
Zdenko C. Alexy. Ehrenzeichen der Kapitel in vormals Habsburgischen Ländern (P. R. Pokorný)

Bibliotheca Strahoviensis 3
Bibliotheca Strahoviensis 3

Bibliotheca Strahoviensis 4 a 5

The volume is available

Content of this volume

Monasterialia

Jana Chržová: Otázka disciplíny v kontextu raného irského mnišství
Jan Adámek: Patronáty milevského kláštera ve středověku
Ignác A. Hrdina: Quinque volumina
Jaroslav Kadlec: Reformní působení strahovského opata Jana Lohelia v premonstrátských klášterech ve Slezku a v Polsku
Pavel Zahradník: Poustevník Matěj Jakub Zelenka a klášter ve Svaté Dobrotivé

Ex Bibliotheca

Pavel Zahradník: Klášter augustiniánů-řeholních kanovníků v Rokycanech a jeho knihovna
Mirjam Bohatcová: Jednolisty v curyšské sbírce zvané Wickiana
Ulrich G. Leinsle: Die Logikvorlesung Norbert Bratiz' am Schlágler Hausstudium (1638/39) in einer Strahover Handschrift
Jan Linka: Vitae sanctorum 1696
Michaela Horáková: K rozdělení české nepomucenské homiletiky do skupin

Miscellanea

Trifles:

Pavel R. Pokorný: Ještě ke konsekračním soudkům
Daniela Vokolková: Kopie slovenské Miraculosy u Weissenau
Jana Severinové - Karel Severin: Kaple sv. Norberta v Ochozí u Brna
Jan Munzar: 200. výročí úmrtí astronoma Antonína Strnada (1746-1799)

News:

Výstava 900 let cisterciáckého řádu (Milan Hlinomaz)
Výstava „Kultura opatství St. Gallen” na Strahově (Jan Pařez)
Konference Středověké kláštery v zemích Koruny české (Hedvika Kuchařová)

Reviews:

Encyclopedia of Monasticism (Jan Pařez)
Libor Jan (ed.): České církevní dějiny ve druhé polovině 20. století (Jan Pařez)
Břevnov v českých dějinách (Jan Pařez)
Waldbesitz und Forstverwaltung des Stiftes Schlägl (Jan Pařez)
Ambros J. Pfiffig: Handschriftenkatalog der Stiftsbibliothek Geras. Die Wiegendrucke der Bibliothek des Stiftes Geras. Die Frůhdrucke der Bibliothek des Praemonstratenserchorher-ren-Stiftes Geras (Jan Pařez)
Ulrich G. Leinsle, Studium im Kloster. Das philosophischtheologische Hausstudium des Stiftes Schlágl 1633-1783 (Hedvika Kuchařová)
K. Charvátová: Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142-1420 (Hedvika Kuchařová)
800 let kláštera Osek. Jubilejní sborník. 800 Jahre Kloster Ossegg (Hedvika Kuchařová)
Unanimité et diversité cisterciennes. Filiations-Réseaux-Relectures du XIIe au XVIIe siècle (Kateřina Charvátová)
Monasticon Cisterciense Poloniae. Tom I. a II. (Kateřina Charvátová)
Cystersi w spoleczeństwie Europy Środkowej (Kateřina Charvátová)
750 Jahre Zisterzienserinnenabtei Rathausen - Thyrnau. 1245 - 1995 (Hedvika Kuchařová)
K. Schmuki - R. Ochsenbein - C. Dora: Cimelia Sangallensia (Jan Pařez)

Bibliotheca Strahoviensis 4 a 5
Bibliotheca Strahoviensis 4 a 5

Bibliotheca Strahoviensis 6 a 7

The volume is available

Content of this volume

Monasterialia

Dariusz Karczewski: Przywilej używania pontyfikaliów dla przepozytów strzelenskich
Jan Pařez: Kopiář a urbář fary ve Světlíku z přelomu 16. a 17. století
Jiří Wolf: P. Václav Vojtěch Berenklau z Berenklau a osečtí cisterciáci
Pavla Semerádová: Instrumentální hudba a dramatické produkce v želivském klášteře v 18. století
Karel Černý: Morová epidemie v Praze roku 1713 a klementinská kolej Tovaryšstva Ježíšova
Štěpán Vácha: Příspěvek k poznám ikonografie svatoaugustinského cyklu v kostele sv. Tomáše na Malé Straně
Marie Kletečková: Tabule se jmény premonstrátů a premonstrátek ve Strahovské knihovně
Václav Mílek: Freska v knihovním sále kláštera premonstrátů v Nové Říši

Ex Bibliotheca

Pavel R. Pokorný: Sáčková vazba
Michaela Bäumlová: Tisky v knihovně tepelského opata Zikmunda Hausmanna
Vladimír Juřen: Neznámý výtisk Vitruvia s poznámkami a kresbami Antonia da Sangallo il Giovane
Vladimír Šindelář: Sermířské učebnice ve Strahovské bibliotéce
Giles Davison: The Fresco of God the Father & Wisdom Creating the World in the Theological Hall in the Library of the Strahov Monastery in Prague
Josef Šmolka: Spisy Prokopa Diviše

Miscellanea

Trifles:

Evermod G. Šidlovský: K ikonografii relikviáře sv. Maura

News:

Sympozium ve Žďáru nad Sázavou (Kateřina Zilynská)
800 let kláštera Chotěšov (Hedvika Kuchařová)
Solemnitas. Barocke Festkultur in Oberpfälzer Klöstern. Symposion des Kultur und  Begegnungszentrums Abtei Waldsassen (Hedvika Kuchařová)
Život ve středověkém klášteře: infirmarium (Jan Pařez)
Konference „Rekatolizace v českých zemích ve středoevropském kontextu“ ve Vranově u Brna (Jiří Havlík)

Reviews:

New Catholic Encyclopedia (Jan Pařez)
Hugh Lawrence: Dějiny středověkého mnišství (Filip M. Suchán)
Miroslaw Daniluk SCJ: Encyklopedia instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszen życia apostolskiego, Pojęcia, terminy, instytucje, dokumenty, czasopisma (Filip M. Suchán)
Uwe Czubatynski: Armaria ecclesiae. Studien zur Geschichte des kirchlichen BibHothekswesens (Jan Pařez)
Zdeňka Hledíková: Prodromus vatikánských Monument a listina Klimenta V. pro premonstráty (František Hoffmann)
Dariusz Karczewski: Dzieje klasztoru norbertanek w Strzelnie do początku XVI wieku (Jan Pařez)
Kateřina Charvátová: Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142-1420. 2. svazek. Kláštery založené ve 13. a 14. století (Hedvika Kuchařová)
Pacifik M. Matějka: Prvopočátky kapucínského řádu; Tomáš Čemušák - Augustin Prokop - Damián Němec: Historie dominikánů v českých zemích (Hedvika Kuchařová)
Malgorzata Borkowska: Zycie codzienne polskich klasztorów zenskich w XVII-XVIII wieku (Hedvika Kuchařová)
Anna Pobóg-Lennartowicz: Kanonicy regularni na Śląsku. Życie konwentów v śląskich klasztorach kanoników regularnych w średniowieczu (Jan Pařez)

Bibliotheca Strahoviensis 6 a 7
Bibliotheca Strahoviensis 6 a 7

Bibliotheca Strahoviensis 8 a 9

The volume is available

Content of this volume

Monasterialia

Dagmar Hejdová: Relikviář sv. Maura
Jan Pařez: Obnovení řádu skály petrínské a úřadu starších skalníků v r. 1587
Pavla Semerádová: P. Heřman Antonín Jílek, želivský premonstrát a huedbník
Ignác Antonín Hrdina: Kongregace pro klérus k inkorporaci farností řeholním společnostem

Ex Bibliotheca

Petr Voit: Limity knihtisku v Čechách a na Moravě 15. a 16. století
Jan T. Štefan: Knihovna kláštera premonstrátů v Teplé a ryté knižní ilustrace konce 18. a začátku 19. století

Miscellanea

Trifles:

Pavel R. Pokorný: Historické knihovny českých zemí
Pavel R. Pokorný: Premonstrátská stopa v prokopských legendách

News:

„Bibliotheca - domus sapientiae“, Ikonografie barokních knihovních sálů na konferenci Barokní nástěnná malba ve střední Evropě (Michaela Šeferisová Loudová)

Reviews:

Christian Gahlbeck: Zisterzienser und Zisterzienserinnen in der Neumark (Jan Zdichynec)
Winfried Töpler: Das Kloster Neuzelle und die weltlichen und geistlichen Mächte 1268-1817 (Jan Zdichynec)
Petr Hlaváček: Františkáni na přelomu středověku a novověku (Hedvika Kuchařová)
Rukopisné fondy centráůlních a církevních knihoven v České republice (Jan Pařez)
Jiří Pražák: Výbor kodikologických a paleografických rozprav a studií (Jan Pařez)
Historia Monastica I. (Jan Pařez)
Světci a jejich kult ve středověku (Hedvika Kuchařová)
Res naturae. Die Oberpfälzer Klöster und die Gaben der Schöpfung (Hedvika Kuchařová)
Bernard Ardura: Regestum Archivi antiqui Curie Generalitiae Ordinis Praemonstratensis in Urbe (Hedvika Kuchařová)

Bibliotheca Strahoviensis 8 a 9
Bibliotheca Strahoviensis 8 a 9

Bibliotheca Strahoviensis 10

The volume is available

Content of this volume

Monasterialia

Antonín Lojek - Peter Brezina: Církevní azyl a intercese
Marie Anna Kotrbová: K ikonografii oltáře Mikuláše Puchnera, velmistra Rytířského řádu Křížovníků s červenou hvězdou
Jan Pařez: Strahovský urbář z roku 1564. Edice

Ex Bibliotheca

Anna Kernbach: „Quod sacerdotes angeli.“ Kazatelský diskurs mezi řádky životopisu želivského opata Gotšalka
Bořek Neškudla: Český překlad Erasmovy Rukověti křesťanského rytíře
Petr Voit: Tiskové písmo Čech a Moravy první poloviny 16. století
Josef Smolka: Neznámá recenze spisu P. Diviše „Längst verlangte Theorie ...“

Miscellanea

Trifles:

Jan Pařez: Rodinné záznamy Jana Mutrplosa z Tedražic

News:

Mezinárodní symposium Sedlec. Historie, architektura a umělecká tvorba sedleckého kláštera ve středoevropském kontextu kolem roku 1300 a 1700 (Radka Lomičková)

Reviews:

Pavel Brodský – Jan Pařez: Katalog iluminovaných rukopisů Strahovské knihovny (Stanislav Petr)
Markéta Holubová: Biografický slovník hudebních prefektů jezuitského řádu působících v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v letech 1556–1773 (Hedvika Kuchařová)
Heinz-Dieter Heimann, Klaus Neitmann, Winfried Schich et al.: Brandenburgisches Klosterbuch. Handbuch der Klöster, Stifte und Kommenden bis zur Mitte des 16. Jahr-hunderts (Jan Pařez)

Bibliotheca Strahoviensis 10
Bibliotheca Strahoviensis 10

Bibliotheca Strahoviensis 11

The volume is available

Content of this volume

Monasterialia

Jan Pařez: Regestář hamfeštních listin Strahovského kláštera 1511-1586

Ex Bibliotheca

Petr Voit: Schonův devoční jednolist s odpustkovou funkcí a Modlitbou o ukrutném zámutku Panny Marie (Strahovská knihovna, sign. 738/zl.)

Bořek Neškudla: Obnova Strahovské knihovny za opatů Jana Lohelia a Kaspara Questenberga
Josef Smolka: Neznámý list Athanasia Kirchera v pražské Strahovské knihovně
Ignác Antonín Hrdina: Ještě ke Šporkově návštěvě na Strahově
Pavla Semerádová: Strahovský rukopis Jana Lohelia Oehlschlägela z roku 1787 o současných hudebnících

Miscellanea

Jan Pařez: Nadační listina strahovského špitálu z roku 1625
Bořek Neškudla: Knihovna pastora Martina Franka, otce strahovského opata Vincence Macaria Franka

Bibliotheca Strahoviensis 11
Bibliotheca Strahoviensis 11

Bibliotheca Strahoviensis 12

The volume is available

Content of this volume

Monasterialia

Pavel Trnka: Dějiny a diplomatika kláštera Teplá ve středověku

Ex Bibliotheca

Jan T. Štefan: Grafické listy Jana Balzera podle Norberta Grunda ve sbírce knihovny Královské kanonie premonstrátů na Strahově
Jan T. Štefan: Svaté nebo měsíční obrázky ze sbírky Strahovské knihovny

Bibliotheca Strahoviensis 12
Bibliotheca Strahoviensis 12

Bibliotheca Strahoviensis 13

The volume is available

Content of this volume

Monasterialia

Pavel Trnka: Správa kláštera Teplá ve středověku
Bořek Neškudla: Vincenc Macarius Frank a jeho vstup do Collegia Norbertina
Ignác Antonín Hrdina: Strahovský klášter a město Hořice

Ex Bibliotheca

Josef Smolka: J. Stepling a Strahovská knihovna – rukopis pojetí heliocentrismu
Jan Pařez: Plánek Strahovské knihovny ve sbírce zlomků

Bibliotheca Strahoviensis 13
Bibliotheca Strahoviensis 13

Bibliotheca Strahoviensis 14

The volume is available

Content of this volume

Jos Wouters OPraem: The Premonstratensian Order on the eve of its 900 year-Jubilee
Evermod G. Šidlovský OPraem: 900 Ordo Praemonstratensis
Ignác A. Hrdina OPraem: Od svatého Augustina k instituci kanovníků
Bernard Ardura OPraem: À la suite du Christ avec saint Norbert. Un idéal de vie au service de Dieu et de l’Êglise
Gabriel M. Wolf OPraem: Der lange Weg zur Heiligsprechung. Geglücktes Leben : Kanonisierte Prämonstratenser
Ulrich G. Leinsle OPraem: Wissenschaft und Gelehrsamkeit im Prämonstratenserorden
Petrus A. Bayer OPraem: Die Prämonstratenser als Seelsorger
Ulrich G. Leinsle OPraem: Dokumenty k reformě ženského kláštera Chotěšov v 17. století
Michaela Ottová: Socha svaté Anny v premonstrátském klášteře v Nové Říši. Parléřovská inovace zobrazení světice
Petr Voit: Role knižní vazby při revitalizaci Strahovské knihovny za opata Jana Lohela
Jan Pařez: Jan Willenberg, premonstráti a Strahovská knihovna
Jan Pišna: Tisky Jana Sixta z Lerchenfelsu k přenesení ostatků svátého Norberta
Jan Pařez - Libor Šturc - Vít Vlnas: David Norbert Altman ve službách strahovské kanonie. Bilance dosavadního bádání a nová zjištění

Image Appendix

Michaela Šeferisová Loudová: Sapientia premonstrata. Umělecká výzdoba barokních klášterních knihoven řádu premonstrátů v české řádové provincii
Bořek Neškudla: Přehled dosavadního bádání o knihovnách premonstrátských klášterů v českých zemích
Thomas A. Handgrätinger OPraem: Der Prämonstratenserorden. Entwicklung und Status seit 1945

Bibliotheca Strahoviensis 14
Bibliotheca Strahoviensis 14