Denní řád

6:30

Pilířem každého dne premonstrátského řeholníka je chórová oslava Boha – tedy společná modlitba liturgie hodin konaná slavnostním způsobem, skrze kterou vzdává Pánu chválu a vyprošováním Boží milosti a požehnání posvěcuje sebe, svůj klášter a celou církev, s níž se v této modlitbě spojuje v jeden hlas. Proto není divu, že se den začíná v chóru, kam se bratři v tichosti (od večera platí přísné mlčení) shromáždí. Jejich první slova, kterými otevírají svá ústa toho dne, jsou slova modlitby.

Nejdříve se bratři modlí Officium lectionis (Modlitbu se čtením), ve které otevírají svůj sluch Božímu slovu předloženému ve větším kompaktnějším celku a také slovům nějakého církevního otce či jiného duchovního autora. Poté následuje hlavní ranní chórová modlitba (tentokrát již chorálně zpívaná): Laudes matutinas (Ranní chvály) následovaná ještě modlitbou Anděl Páně a krátkou dopolední modlitbou: Hora media – tertia.

7:15

Po společném odchodu z chóru se bratři (pořád ještě za stálého mlčení – aby setkání s Pánem v nich mohlo plynule doznít) přesunou do refektáře, kde je společná snídaně. Zde končí noční mlčení.

8:30

Nyní se bratři rozcházejí každý podle svých povinností a svého zaměstnání – ať už mimo klášter (pro kleriky studium na fakultě; pro jiné vyučování ve škole či jiné pastorační povinnosti ve farnosti) anebo v klášteře (novicmistr s novicemi se scházejí při svém programu – výuka, pohovor, práce; jiní pracují v klášterní knihovně či mají jiné práce ohledně správy a chodu domu).

12:00

V poledne se bratři sejdou v konventní kapli k polední modlitbě (Hora media – sexta), po které se přesunou ke společnému obědu. A protože nejen chlebem živ je člověk, vracejí se po obědě do kaple k odpolední modlitbě (Hora media – nona).

13:30

Během odpoledne pokračují ve svých pracích a povinnostech.

16:30

Aby se před večerní modlitbou člověk pomalu ztišil, předchází jí duchovní četba, kterou koná každý sám ve svém pokoji.

17:00

Poté se bratři společně (podobně jako ráno) sejdou v chóru k nešporám (Vesperae). Po nich již zůstávají v kostele, kde následuje půlhodina osobního tichého rozjímání – meditace nad Božím slovem nebo společná modlitba růžence a kde se pak slaví společná (konventní i farní) mše svatá. Po ní se spolu s lidmi bratři pomodlí kompletář (Modlitbu před spaním).

19:00

Přesun do refektáře k večeři, před kterou se předčítá úryvek z řehole sv. Augustina. Následuje osobní volno.

19:30

Společná modlitba růžence nebo adorace před Nejsvětější svátostí. Pak mají bratři opět osobní volno (k společnému setkání, samostudiu…)

22:00

až do počátku nočního mlčení, do kterého vyústila jejich celodenní činnost a které je již také přípravou na den následující.