Terciářské listy

                                                                                                   

                   
                   
Terciářské

                               Listy

              2/2023     Doba velikonoční

        „Připraveni ke každému dobrému dílu“                           (řádové heslo; srov. 2 Tim 2,21)


ÚVODNÍ SLOVO 

„Nebojte se!“
Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší než veškeré zlo, z něhož by člověk mohl a musel mít strach. Nebojte se toho, co jste sami vytvořili, nebojte se ani všeho, co člověk vyrobil a čím je den ode dne více ohrožován! A konečně, nebojte se sami sebe! Kristus po svém zmrtvýchvstání řekl apoštolům a ženám: „Nebojte se!“
Tato slova potřebujeme dnes možná více, než kdy jindy. Je nutné, aby zesílila jistota, že existuje ten, kdo drží v rukou osudy tohoto pomíjivého světa, kdo má v rukou klíče od smrti a podsvětí, kdo je alfou i omegou. A tento někdo je Láska... Jen On se může plně zaručit za slova „Nebojte se!“. 
                                                                                                                     (P. Zachariáš Tomáš Kristek, O.Praem.)

 

Pro informaci přinášíme slova pražského arcibiskupa Jana Graubnera, jimiž připomíná situaci, která nastane pro církve od roku 2030.

MILÍ DIECÉZANÉ,
obracím se na vás s prosbou o spolupráci při zajišťování finančních prostředků pro služné kněží. Jak mnozí víte, stát postupně končí s příspěvkem na činnost církve a od roku 2030 bude financování našeho provozu plně závislé na církevním společenství. Chci poděkovat za vaše dary poslané na Fond sv. Vojtěcha, který byl k tomuto účelu založen a za vaši štědrost při minulých sbírkách. Mám radost, že osvědčujete solidaritu, když dáváte štědře podle svých možností bez ohledu na to, jestli patříte do farnosti chudé či bohaté.
Služba církve společnosti v oblasti školství a sociálních služeb bude mít nadále státní podporu, ale náš podíl bude vždycky nutný. Podobně při opravách kostelů jako kulturních památek se nadále počítá s podporou grantů EU, příspěvků státu, územních samosprávných celků a sponzorů.
I v této oblasti však bude jako dosud mnohé ležet na vás. V posledních letech se podařilo rozvinout první hospodářskou činnost s restituovaným majetkem arcibiskupství, kapitul a farností včetně investic z finanční náhrady.
Věřím, že i tato oblast se rozvine tak, aby zajistila část financování církevního provozu. Bez štědrých dárců se však nikdy neobejdeme. Terciářské Listy 2/2023 Doba velikonoční 1 Proto se bude konat ve všech našich kostelích účelově vázaná sbírka na služné kněží, a to: 12. března, 23. dubna, 6. srpna a 3. prosince 2023. Přispět můžete i složenkou nebo elektronicky.
                                                 Všem dárcům upřímně děkuje a ze srdce žehná
                                                               Jan Graubner, arcibiskup pražský

 

EXERCICIE NA VELEHRADĚ

Letošní exercicie jsou plánovány v termínu od neděle 23. července odpoledne do čtvrtka 27. července na Velehradě. Ubytování je zajištěno v Poutním domě Stojanov. Jedná se o jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje, u některých je sociální zařízení. Ceny za ubytování a stravování jsou uvedeny na internetu www.stojanov.cz; stravování denně 300,- Kč, ubytování 550,- Kč. Je ovšem možné, že ceny se mohou ještě změnit.
Svou účast jako exercitátor přislíbil P. Zachariáš Tomáš Kristek O.Praem., výborný kazatel a oblíbený zpovědník, který v současné době působí jako kaplan nebo chcete-li moderní terminologii, farní vikář v kostele sv. Václava na pražském Smíchově. S Otcem Zachariášem jsme prožili již několik rekolekcí, ale exercicie jsou první. Doufejme, že nikoli poslední. Námět je zatím tajemství, ale ať P. Zachariáš zvolí cokoli, v jeho osobě je záruka, že téma bude zajímavé a přednášky poutavé a podnětné. Nenechte si ujít tuto jedinečnou příležitost.
Přihlášky můžete zasílat bratru Heřmanu Josefovi již nyní
na mail: ruzicka.milan@seznam.cz nebo telefonicky 606 743 090.
Je zamluveno 20 míst, přihlašujte se odpovědně, aby nebylo nutno reservaci měnit.        fr. Heřman Josef
                                                                                                                                                     

VÝLET DO MLÝNA

Ve mlýně v Přechovicích u Volyně žije naše služebně nejstarší terciářka sestra Michaela Marie Bízková. Do III. řádu byla přijata v Milevsku ve svých šestnácti letech v r. 1970 a od té doby se aktivně podílela na životě terciářů a stále se živě zajímá o dění v premonstrátském řádu, i když již roky pro omezený pohyb zavítá mezi nás jen sporadicky.
Když jsme v minulých letech trávili exercicie u sester ve Štěkni a loni na Lomci u Vodňan, využila Maruška blízkosti a manžel ji denně přivážel mezi nás, takže mohla exercicie prožívat s námi. Byl to krásný čas společně prožitý a sestra Michaela nás velmi srdečně zvala, abychom přijeli k nim do mlýna.
Za Marií jsme už jednou před mnoha lety byli, a tak jsme se rozhodli, že bychom si návštěvu mohli zase jednou zopakovat. Navrhovali bychom jednu sobotu v květnu nebo červnu, příp. v srpnu nebo 1. polovině září.
Záleželo by ovšem na vás, zda byste se chtěli zúčastnit. Podle počtu účastníků by se musela zorganisovat doprava. Bylo by ideální, kdybychom se všichni vešli do aut. Jinak jede do Strakonic, příp. až do Volyně, autobus nebo vlak a tam už by pro nás někdo autem dojel. A možná by se mohli připojit i „její domácí“ milevští terciáři, kteří to nemají tak daleko. Marie by pro nás připravila program a už nyní se těší na grilování u nich na zahradě.  
Tak prosím, zapřemýšlejte a můžete se hlásit
na mailu: jana.hurkova@volny.cz nebo telefonicky na č. 604 995 169.
Na všechny se těšíme, program návštěvy doladíme podle počtu zájemců.                                 (sr. Hana)                                                                      


VOLEBNÍ KAPITULA
Datum letošní kapituly je předběžně stanoveno na sobotu 21. října, podrobnější informace budou sděleny na přelomu srpna a září.                                                                    (fr. Heřman Josef a sr. Hana)


SÍLA MODLITBY
Děkuji Vám všem, kteří jste se zapojili do modliteb a dalších obětí za uzdravení syna jedné rodiny z našeho společenství.
Díky Bohu jeho zdravotní stav se natolik zlepšil, že mohl být z pražské kliniky, kam byl převezen z nemocnice v Ústí nad Labem, propuštěn a měl by pokračovat v dalším studiu.
Samozřejmě i nadále pod kontrolou lékařů. Uvidí se, jak bude novou situaci zvládat. Doufáme a modlíme se, aby dobře. Je to úkol i pro nás, abychom nezaložili ruce do klína a naši akci „neodpískali“. Právě naopak, je třeba, abychom své modlitby a další oběti zintensivnili, protože to pro studenta bude velmi namáhavá doba. Ale věříme v Boží pomoc i nadále. Ostatně, po Velkém pátku následuje slavné Vzkříšení.
                                                                                                                                                              (sr. Hana)     

PRAŽSKÉ JEZULÁTKO

Soška Pražského Jezulátka k nám připutovala před několika staletími z dalekého Španělska, kdy ji Maria Maximiliana Manrique de Lara y Mendoza dostala při svatbě s panem Vratislavem z Pernštejna od své matky jako svatební dar. Ta ji pak své dceři Polyxeně věnovala při její první svatbě s panem Vilémem z Rožmberka r. 1587 a po jeho smrti pak druhým sňatkem s panem Zdeňkem Vojtěchem z Lobkowicz přešla do majetku Lobkowiczů. Starobylá legenda udržovaná v této rodině uvádí, že to byl dar samotné sv. Terezie z Avily.
Roku 1628 darovala paní Polyxena z Lobkowicz vzácnou sošku Bosým karmelitánům u kostela Panny Marie Vítězné v Praze, kde je chována ve velké úctě dodnes. Její pověst se rozšířila po celém světě a ze všech zemí přicházejí zbožní poutníci a prosí o vyslyšení svých proseb. I u nás bychom měli kult „Bambino di Praga“ více oživit, i když se to již začíná dít a pravidelné modlitby každého 25. dne v měsíci jsou toho pěkným počátkem. A nemusejí být jen ten jeden den v měsíci.
Denně bychom měli prosit Boží Dítě za pomoc pro Ukrajinu a ochranu ukrajinských dětí zavlečených do Ruska, odkud zatím nemají možnost se vrátit a je jim „vtloukáno do hlavy“, že jejich rodiče je už nechtějí.
Prosme, aby Dítě pomohlo dětem, aby se mohly opět setkat se svými rodiči a prožívat v míru své dětství. A prosme rovněž za děti v Turecku a Sýrii, které přišly o své rodiče při ničivém zemětřesení, aby nalezly nový domov a náhradní rodinu.

 

A ještě na závěr znovu pražský arcibiskup:

EUCHARISTICKÁ HODINA

Arcibiskup pražský zřídil duchovní společenství věřících Eucharistická hodina. Je to duchovní společenství věřících svěřené pod ochranu sv. Norberta. Členství vzniká zapsáním do matriky členů, která je vedena ve strahovském opatství premonstrátského řádu. Společenství nemá právní subjektivitu. Společenství navazuje na historická sdružení a eucharistická bratrstva, která v některých farnostech existovala už v barokní době.
Poprvé bylo ustavičné klanění zavedeno v r. 1226 Ludvíkem VIII. v Avignonu. Členové společenství se snaží prožít půl hodiny s Pánem Ježíšem u svatostánku každý týden, minimálně však jednou za měsíc. Žádné konkrétní modlitby nejsou závazné. Členská knížka nabízí několik adoračních pobožností a jednotlivých modliteb, z nichž si může každý vybrat. Stejně tak může číst úryvky z Písma, zvláště z evangelií, a rozjímat o nich, nebo se modlit vlastními slovy, či jen mlčky prožívat Boží blízkost, hledět na Ježíše skrytého ve svátosti oltářní a vědět, že on se dívá na nás. Zájemci o toto společenství se mohou hlásit u P. Mikuláše. Přihlašovací formulář je vzadu v basilice nebo v elektronické podobě jako příloha Terciářských listů.                                                                                                                                                                (P. Miluláš)

PŘEJEME  VŠEM  POŽEHNANÉ  VELIKONOCE  A  CELOU  DOBU VELIKONOČNÍ