Řeholní komunita

Bratři, kteří žijí zasvěceným životem podle řehole sv. Augustina a kteří pokračují v životě, jehož směr ukázal jejich zakladatel, sv. Norbert.

Slavení mše svaté je středem života komunity. Řádu premonstrátů byla svěřena péče o liturgické slavení ať už formou chórové modlitby nebo slavení eucharistie.

Rodina bratří premonstrátů

Od roku 1143, kdy byl na západní straně petřínského kopce, zvaného Strahov, založen první premonstrátský klášter v českých zemích, se stali „bílí bratři“, jak jsou někdy premonstrátští řeholníci označováni,  nedílnou součástí duchovních i kulturních českých dějin. Strahov, jenž jeho zakladatelé kníže Vladislav II. a olomoucký biskup Jindřich Zdík nazvali „Sion“, byl ve své historii nejen centrem vzdělanosti a kultury, ale stejnou měrou i centrem duchovním – místem, kam se lidé přicházejí setkat s Bohem, skrze liturgické slavení a tak zaslechnout Boží hlas. Tím Strahov v dávných dobách byl, ale tím Strahov chce být i dnes. Strahovská opatská bazilika je navíc místem, kam byly roku 1627 přeneseny ostatky jejího zakladatele – svatého Norberta, čímž se Strahov stal jeho jakýmsi pomyslným duchovním středem.

Styl života, který žijí premonstráti, je inspirován komunitou, kterou založil sv. Augustin z Hippo (354 – 430) poblíž svého biskupského domu v Hippo. Ten zde shromáždil společenství stejně smýšlejících bratří, pro které napsal pravidla života, kterým říkáme řehole. Tato starodávná řehole je základem způsobu našeho života i dnes, byť v dnešních podmínkách vyžaduje přizpůsobení.

Liturgická modlitba je především posvěcením času skrze modlitbu liturgie hodin. Má několik částí, které pokrývají denní dobu od svítání do noci.

Na dalších stránkách bychom vás rádi stručně seznámili s dějinami premonstrátského řádu, dále s životem v klášterní komunitě, premonstrátskou spiritualitou a také se společenstvím třetího řádu. Třetí řád jsou ti křesťané, kteří žijí nadále ve světě, ale rozhodli se připojit k premonstrátskému řádu tím, že přijali některé prvky jeho života do života svého.