Naši světci

Katechismus katolické církve říká, že svatořečením, tj. slavnostním prohlášením, že někteří věřící uskutečňovali ctnosti a ve svém životě byli věrni Boží milosti, církev uznává moc Ducha svatosti, který je v ní, a posiluje naději věřících tím, že jim je dává za vzor a přímluvce. To platí plně o církvi obecné. Platí to přiměřeně i o místních církvích, kterými jsou diecéze, a o dílčích církvích, kterými jsou především řeholní společnosti.

Řeholní společností je i náš premonstrátský řád. Založil jej světec, mezi „otce“ našeho řádu patří sv. Augustin, mnozí bratři a sestry v něm dosáhli a dosahují posvěcení svého života a někteří dosáhli oficiální kanonizace. Jak je to vlastně s těmi našimi svatými a blahoslavenými? Máme jich mnoho nebo málo? Potřebujeme jich víc?

Náš řád v minulosti byl velmi početný; dnes tomu tak není, ale ve srovnání s jinými společnostmi máme světců hodně. Je to pro nás vyznamenání a závazek. Premonstráti byli přitom od počátku v péči o kanonizaci a beatifikaci svých bratří a sester zdrženliví, protože nechtěli, aby liturgické slavení světců zatlačovalo slavení hlavních tajemství víry.

Roku 1582 byl svatým uznán Norbert a roku 1614 blahoslaveným Gotfríd. Roku 1657 byly zavedeny oficium a mše sv. Gilberta, 1675 sv. Gerlaka, sv. Siarda, bl. Bedřicha, bl. Heřmana - Josefa a bl. Gertrudy, téhož roku byl ukončen beatifikační proces Adriána a Jakuba. Konečně roku 1728 byly zavedeny oficium a mše sv. Evermoda, sv. Isfrída a sv. Ludolfa, téhož roku Benedikt XIII. na prosbu svého přítele, generálního prokurátora řádu Norberta Mattense schválil, případně sanoval, tj. doplnil právní nedostatky všeho, co řád dosud ve věci liturgického uctívání svých svatých zařídil.

Následovala beatifikace Bronislavy roku 1839, Hroznaty 1897, Huga 1927, svatořečení Heřmana - Josefa 1958. Římem schválenou úpravou jsou od roku 1962 Gotfríd a Bedřich uvádění jako svatí, Gerlak byl (snad zbytečně) vyřazen pro spornou příslušnost k našemu řádu. Roku 1998 byl blahoslaven Jakub Kern, kněz rakouského kláštera Geras. V současné době probíhají přípravy k zahájení kanonizačního procesu bl. Hroznaty, patrona plzeňské diecéze.

 

Sv. Norbert

6. června

Sv. Augustin

28. srpna

Bl. Hugo

10. února

Sv. Evermod

17. února

Sv. Ludolf

26. dubna

Sv. Heřman Josef

24. května

Sv. Isfríd

16. června

Sv. Adrián a Jakub

9. července

Bl. Hroznata

14. července

Bl. Gertruda

13. srpna

Bl. Bronislava

30.srpna

Bl. Jakub Kern

20. října

Sv. Gilbert

26. října

Sv. Siard

14. listopadu