Aktuality z obnovy areálu

říjen - prosinec 2018
Bylo postaveno lešení v kostele po levé straně až do presbytáře, demontován oltář v presbytáři a převezen do dílny k restaurování. Restaurátoři provádí čištění soch, maleb a výzdoby kostela pro rozšířené restaurátorské průzkumy (hlavní oltář, baldachýnový tabernákl, kazatelnu, sochy v nikách, štukové rámy nástěnných maleb v bočních kaplích, stěny presbyteria, bočních oltářů a kostela, nástěnné malby figurální a dekorativní, olejomalby a Andrýskův sál.)
Dále byla provedena demontáž na Svatých schodech a demontáž parketové podlahy v Andrýskově sále. V průběhu demontáže podlahy v Andrýskově sálu  byla zjištěna přítomnost dřevomorky. Došlo k odbornému rozebrání kachlových kamen a odvezení do ateliérů k restaurování.
Provádí se přípravné práce pro realizaci prací v ambitech a následně provedeny bourací práce ve dvorním křídle za kotelnou. Jsou vybourány novodobé podlahy a příčky dle schválené projektové dokumentace. V ambitech pokračovalo odstranění násypů nad klenbami pro nové skladby podlah a zavlhlé venkovní omítky na fasádě dvorního křídla.
Byl zhotoven a předložen rozšířený restaurátorský průzkum na hlavní oltář, kovový oltář, kazatelnu, sochy v nikách, štukové rámy nástěnných maleb v bočních kaplích, stěny presbytáře, bočních oltářů a kostela, nástěnné malby figurální a dekorativní, olejomalby a Andrýskův sál, dále na Kapli Nejdražší Krve Kristovy, Kapli sv. Andělů Strážných, Kapli sv. Augustina, Kapli sv. Josefa, loď a presbytář.


leden 2019
Stavba stavba lešení i na pravé straně interiéru baziliky od vstupu do kostela. Vzhledem ke klimatickým podmínkám jsou prováděny restaurátorské práce pouze v kostele, dále provedeno osekání vnitřních vlhkých omítek v zimní kapli. V Andrýskově sálu byl odvezen zbytek kamen a provedeno odstranění materiálu, který je napaden dřevomorkou.

únor 2019
Provádí se restaurátorské práce v kostele a zahájily stavební práce v ambitech,vlhká omítka v zimní kapli byla osekána. Aktuálně jsou doplňovány průzkumné práce a ve spolupráci s památkovými orgány projednávány jednotlivé postupy prací a to včetně detailního propracování způsobu rekonstrukcí a restaurování. V měsíci únoru byly rovněž projednávány technické záležitosti, spojené s rekonstrukcí části ambitů.

březen 2019
V měsíci březnu se uskutečnil kontrolní den v dílně restaurátora kovových částí hlavního oltáře. V Andrýskově sále započaly stavební práce, spočívající v odstranění parket a jejich následném restaurování a současně k postupnému odstraňování částí, napadených dřevomorkou, především starých násypů pod podlahou. Před započetím těchto prací byly překryty malované tapety stěn.Po dohodě s majiteli se započalo s realizací stropu nad cukrárnou. Průběžně probíhají restaurátorské práce v interiéru baziliky.

duben 2019
Pokračují práce v Andrýskově sále, na obnově severní, tzv. zimní kaple, v ambitech i na podlaze nad cukrárnou, kam byly umístěny nové nosníky. V součinnosti se zástupci památkové péče jsou zpřesňovány projektové dokumentace k jednotlivým typům obnovy.

květen 2019
V Andrýskově sále bylo dokončeno odstranění částí, kontaminovaných dřevomorkou. Do části historických sálů je připraveno nové osazení topných těles. Provádí se restaurátorské práce v kostele a provádí se stavební práce v ambitech.
Je dokončen nový strop nad cukrárnou V reprezentačních sálech budou ve 22 týdnu položeny veškeré rozvody do podlah a bude proveden záklop. V Andrýskově sále je dokončen základ pod kachlová kamna.

červen 2019
Pokračovaly stavební práce v ambitech a reprezentačních sálech. Po složitých přípravách, jež byly spojené s nemožností dostat do prostor nádvoří těžkou techniku, sundali restaurátoři pomocí jeřábu kamennou sochu sv. Norberta na nádvoří.
Dodavatel prováděl v interiérech rozvody silnoproudu a slaboproudu. Úspěšně byly rovněž dokončeny tlakové zkoušky. Byl dokončen strop nad cukrárnou, závěrečné vymalování prostoru a předán majiteli. 
Na řadě míst v interiéru baziliky provádí restaurátoři očištění, konzervaci a restaurování výzdoby stěn - štuků, umělých mramorů i maleb. V průběhu restaurátorských prací byla zjištěna řada zajímavých informací, spojených s původním výzdobným konceptem baziliky. S výsledky těchto průzkumů a způsobem prezentace těchto objevů v rámci obnovy interiéru seznámíme veřejnost v brzké době.

červenec 2019
Provádí se restaurátorské práce v kostele a stavební práce v ambitech i reprezentačních sálech. V ambitech je hotová elektroinstalace a zhotovují se omítky. V bazilice bylo zahájeno malování stěn. Restaurátoři zpracovávají  návrh na provedení vnitřních okenic pro reprezentativní sály – Francouzský, Čínský a Opatský pokoj. Elektrokanál v průjezdu je dokončen, jsou odstraňovány nefunkční kabely a uprostřed osazena šachta.

srpen 2019
Byla zahájeno zhotovení podia v zimní kapli vpravo od vstupu, v bazilice pokračuje malování stěn a po levé straně byly sundány plachty z lešení, provádí se zde také další restaurátorské práce, byla dokončena oprava schodů u sv. Norberta. Pokračují stavební práce v ambitech, 1 NP dvorního křídla a reprezentačních sálech.  Před zhotovením nové omítky na fasádách musí být odstraněn stávající akrylátový nátěr z fasády, který se loupe.

Bylo také postaveno lešení kolem sochy sv. Norberta a kolem soch byla provedena i sonda. Nebyl učiněn žádný nález, proto bude od základů sochy terén postupně sesvahován a v další etapě bude provedena úprava dle historických dokumentů.

září 2019
Provádí se restaurátorské práce v kostele, byly zahájeny práce na omítkách kleneb v 1. NP ve dvorním křídle, základy pod kamenné portály, osazování kamenných portálů, rozvody topení ve dvorním křídle, rozvody elektroinstalace, hydroizolace v ambitech a pokračují stavební práce ve 2. NP dvorního křídla pravé rezidence. Dále se řešily otázky, spojené s opravami historických kovářských prvků, např. mříží v nadsvětlících.

říjen 2019
Na celém lešení v kostele se sundává ochranné plachty z důvodu přístupu světla pro restaurátory. Pokračují restaurátorské práce v kostele, omítky kleneb v ambitech, jsou vyhotoveny základy pod kamenné portály, osazování kamenných portálů a pokračují stavební a restaurátorské práce - pokládka podlah v reprezentativních sálech ve 2. NP dvorního křídla pravé rezidence. Dne 23.října 2019 byl proveden kontrolní den u restaurátora PhDr. Norberta Riegla, který provádí restaurování stříbrného svatostánku do kostela a ostatní kovové prvky. Práce probíhají v souladu s harmonogramem stavby a po demontáži celého lešení v kostele ( po dokončení vitráží ) bude svatostánek osazen na své místo.

listopad 2019
Byl proveden vzorku omítky na fasádě. Bylo rozhodnuto, že do konce roku 2019 bude sundán pouze nátěr a nová fasáda dvorního křídla bude provedena na jaře roku 2020.Na sousoší sv. Norberta byla zrestaurována a osazena zpéět socha anděla. V bazilice pokračuje demontáž lešení.  Nadále zde ale pokračují restaurátorské práce, zhotovují se štukové omítky kleneb v ambitech, rozvody elektroinstalace a ozvučení.  při demontáži lešení byly zpět osazeny konzoly pro zavěšení lustrů.V Andrýskově sále se provádí montáž zrestaurovaných kachlových kamen. V podlahách budoucího muzea byly dokončeny hrubé rozvody elektroinstalace v muzeu.  Byla provedena betonáž průjezdu a v ambitu kolem podlahových konvertorů.

prosinec 2019
Aby bylo možné započít s restaurátorskými pracemi v reprezentativních sálech bylo třeba osadit zde dveře a radiátory topení. Dodavatel v této době zpracovává podrobný harmonogram prací tak, aby bylo zřejmé, které práce budou prováděny od ledna 2020. Samostatně bude připraven harmonogram na fasády objektu, který bude odsouhlasen do konce ledna 2020.
V interiéru baziliky byly dokončeny restaurátorské práce stěn kaplí a hlavní lodi a zbývající práce se soustředí na dokončení presbytáře. Z větší části interiéru baziliky bylo odstraněno lešení.

leden 2020
Pro ukončení restaurátorských prací v reprezentativních sálech byly osazeny dveře a radiátory topení. Kromě Francouzského sálu je v prostorách opět možno vytápět. Byly dohodnuty návrhy na vnitřní nadsvětlíky dveří ve dvorním křídle.
Po demontáži lešení v kostele byl před vánočními svátky proveden úklid.
V prostorách ambitové kaple a části rezidence se provádí práce na elektroinstalaci, pokládka dlažby a obkladů. Bylo dohodnuto, že vitráže v presbytáři se začnou osazovat po polovině února. Následně budou dokončeny restaurátorské práce v presbytáři a osazen svatostánek. Dlažba v ambitu byla položena dle požadavku, zbývá provést soklík na stěnách.

únor 2020
Pokračují restaurátorské práce v presbytáři baziliky a dále se provádí restaurátorské práce v Andrýskově sálu, Francouzském sále a Čínském salonku. V ambitu a dvorním křídle jsou dokončeny obklady, dlažby a vzduchotechnika.
Uživatel ŘK farnost má připomínky k ozvučení baziliky. Investor - Královská kanonie premonstrátů považuje současný stav ozvučení kostela za naprosto nevyhovující pro potřeby probíhajících bohoslužeb. Probíhají jednání mezi investorem a dodavatelem k vyřešení této situace.
Od března je naplánováno malování především na schodech na kůr z Francouzského sálu, strop Francouzského sálu, sociální zařízení a kuchyňka u reprezentativních sálů, opatský pokoj a ambity. Byla zahájena kompletace elektro. Ve dvoře ambitů byly zahájeny sadové úpravy zemními pracemi a pokládkou ležaté kanalizace.

březen 2020
Vzhledem k situaci s nařízením vlády o nouzovém stavu a karanténě 21 obcí na Olomoucku byly práce na stavbě pozastaveny. Restaurátorské práce jsou prováděny pouze v reprezentačních sálech a stavební práce pokračují zemními pracemi v ambitech a opravách omítek fasád.

duben 2020
Provádí se kompletace opravy omítek fasád ve dvorním křídle a ambitu, restaurátorské práce ve Francouzském sále a výkop v ambitech pro chodníky. Socha sv. Norberta byla po zrestaurování osazena zpět na podstavec. Dokončuje  se obkládání stěn HPL deskami v ambitu u sociálních zařízení. Investor, Královská kanonie premonstrátů na Strahově vyslovil nespokojenost s realizací ozvučení baziliky. Požaduje uskutečnit jednání s dodavatelem na odstranění této závady

květen 2020
Provádí se malování v prostorách, kde jsou hotové omítky. Bylo dokončeno restaurování v kapli sv. Norberta i v presbytáři. Provádí se kompletace opravy omítek fasád ve dvorním křídle a ambitu, restaurátorské práce ve Francouzském sále a Andrýskově sále. Byly dokončeny práce na sociálním zařízení v ambitu. Pokračují práce na sadových úpravách.  Práce uvnitř baziliky budou dokončeny do 22.5.2020 a následně bude demontováno lešení. 25.5.2020 bude zahájeno zpětné osazení restaurovaného svatostánku na oltář v bazilice.

červen 2020
Pokračují práce na výmalbě hotových prostor. Restaurátoři kamene na všech kamenných portálech odstranili všechny novodobé kovové zámky, závěsy a skoby. Dodavatel provedl sondu ve zdivu kostela nad soklem kostela – vrchní část kamenného soklu se nebude snižovat. Sokl obíhá po celém obvodu kostel. Omítnuté a natřené cihelné zdivo bude mezi kameny nahrazeno kamenným obkladem. Byly dokončena štukové omítky fasád, pokračují restaurátorské práce ve Francouzském sále, Andrýskově sále a na kazatelně v bazilice. Koncem měsíce byly dokončeny štukové omítky fasád a provádí se nátěr, pokračují restaurátorské práce ve Francouzském sále, Andrýskově sále a na kazatelně v bazilice. Byl osazen stříbrný svatostánek na oltáři. Zahájila se pokládka vlysů ve Francouzském sále Pokračují práce na sadových úpravách. Dokončeny nátěry sloupů u zasklených ambitů, pokračují práce na sadových úpravách a provádí se restaurování vnitřních dveří.

červenec 2020
Dokončeny restaurátorské práce ve Francouzském  a Andrýskově sále a to včetně  restaurování stropu Andrýskova sálu, štukové omítky fasád. Provádí se nátěr, pokračují restaurátorské práce na kazatelně baziliky. Bylo dokončeno restaurování kachlových kamen. Zahájeno dláždění  části prostor areálu žulovými kostkami, velkoformátovou dlažbou a začalo se se zhotovením mlatových chodníků.

srpen 2020
Pokračovalo se v dokončovacích pracích jak v interiéru baziliky, tak i v zasklených ambitech a přilehlých technických prostorách vč. úprav odvodňovacích žlabů s revizní šachtou, byly zahájeny práce na úpravě vstupního portálu do jižního křídla z průjezdu. Ve druhé polovině srpna byly dokončeny všechny stavební práce v historických sálech rezidence. Započalo se s očištěním interiéru baziliky pomocí plošiny.

září 2020
Probíhají dokončovací práce na jednotlivých úsecích - především na sadových úpravách, úpravy odvodnění a čištění podlah.  Došlo k přestěhování lavic na původní místa. Do konce měsíce září byly dokončeny drobné úpravy restaurovaných ploch, opravy a nátěry dveří a vrat, rovněž bylo dokončeno čištění baziliky od římsy dolů.  Dokončily se práce na sadových úpravách ambitového nádvoří – konkrétně mlatové chodníků a terénních úprav.

Dne 23. října 2020 byla kolaudací komisionelně převzata vykonaná práce.

říjen - prosinec 2020
V následujících  týdnech do konce roku 2020 probíhaly práce na přípravě nové expozice Svatokopeckého muzea, především instalace vitrín a dalších výstavních prvků.

leden - březen 2021
V této době pokračovala příprava nové expozice Svatokoeckého muzea. Práce se zaměřila především na dokončení instalace vitrín, dále byly zhotovovány jednotlivé instlační prvky pro uchycení exponátů. V závěrečné fázi byly do vitrín postupně umísťovány nově restaurované exponáty a vitríny byly doplněny popiskami. Poslední fází byla příprava pokladny a zajištění souvisejících nezbytných úkolů (zprovoznění internetu pro prodej vstupenek, bezpečnostních systémů apod.).

 

Ozvěny v tisku:
Česká televize 20. 8. 2020

Česká televize 22. 1. 2020

Česká televize 12. 10. 2016

idnes.cz 2. 3. 2019

olomoucky.denik.cz 2.3. 2019

olomoucky.denik.cz  5. 6. 2020

olomoucky.denik.cz 21. 12. 2019

stavebnictvi3000.cz

olomoucky.denik.cz 8. 9. 2018

archiveb.cz

idnes.cz 20.10.2016