tisková zpráva

Zpřístupnění historických krovů v kostele sv. Jakuba v Jihlavě.

Tisková zpráva | vydaná 26.5.2020
(fotografie ke stažení naleznete níže)
Garant: Norbert Dostál, vedoucí investičního oddělení Královská kanonie premonstrátů na Strahově,tel. 777 742 168

Jihlava získává novou turistickou atrakci. Od 8. června tohoto roku budou moci návštěvníci opravené krovy prohlédnou v rámci komentovaných prohlídek.
Předcházela tomu tři roky trvající oprava střechy, jež probíhala od května 2017 do srpna 2019. Před vlastní rozsáhlou obnovou, jejíž celkové  přímé i nepřímé náklady přesáhly 30 milionů korun, bylo nutné zajistit nejen podrobný projekt, ale také dostatečné finanční prostředky, potřebné k realizaci. Vlastníku kostela,  kterým je Královská kanonie premonstrátů na Strahově, se podařilo získat v rámci Integrovaného regionálního operačního programu závazný příslib dotačních prostředků na realizaci opravy, a to 85 % z dotačního programu Evropské unie, 10% ze státního rozpočtu a zbývajících  5 % dodal vlastník, jenž uhradil i další vedlejší náklady související s opravou a její prezentací.
Vzhledem k tomu, že převážná část konstrukce krovu pochází z roku 1539, bylo při opravách rozhodnuto použít tzv. celodřevěné spoje s cílem zachování co největšího objemu původních konstrukcí, nahradit neodborné opravy z předchozích období a vyřešit havarijní stav krovu v prostoru mezivěží. Výsledkem je v maximální možné míře zachování jedinečné konstrukce krovu z roku 1539. Součástí opravy střechy bylo i položení nové glazované krytiny. Ta nahradila  krytinu z roku 1904, jejíž defektní stav nedovolovat opětovné navrácení na opravenou konstrukci krovu. Z tohoto důvodu bylo nutné  vyrobit novou krytinu. Úkolu se ujala firma Wienerberger-Tondach  ve Slovinsku,  jež jako jediná byla schopna na zakázku vyrobit bobrovku shodného tvaru, velikosti a barevnosti glazury s nahrazovanou starší krytinou z Poštorné.
O úspěšné opravě nerozhodly pouze finanční prostředky poskytnuté z EU, ale také příkladná spolupráce všech přímo i nepřímo zainteresovaných subjektů. Podíleli se na ní realizační firma Báča Polička a její pracovníci, projektant Vít Mlázovský, technický dozor investora, zástupce farnosti u kostela sv. Jakuba, ale i pracovníci Centra regionálního rozvoje z Hradce Králové, dozorující zástupce památkové péče a v neposlední řadě vedení Magistrátu města Jihlavy.
Předmětem opravy střechy kostela sv. Jakuba Většího byl především hlavní krov trojlodí chrámu dochovaný z renesančního období z poloviny 16. století. Jedná se o pětipatrový vaznicový krov o rozponu 24,2 m a výšky 20,4 m při sklonu 59 stupňů a délce hřebenu střechy 40 metrů. Součástí opravy byl i krov nad Sladovnickou kaplí, nevhodně opravený v minulém století. Tento krov má krokve o délce 9 metrů a sklonu 39 stupňů, navazují na krokve hlavního krovu. Byl opraven rovněž třípatrový krov nad presbytářem, který navazuje na hlavní krov a má obdobnou konstrukci. Jeho rozpon je 9 metrů, výška  8,4 metrů, sklon opět 59 stupňů. Na krov presbytáře navazuje krov pultové střechy  sakristie o sklonu 42 stupňů, jehož oprava si vyžádala složité projekční řešení.
Z hlediska náročnosti tesařských prací byla jednou z nejsložitějších oprava krovu hlavní lodi v prostoru pultového krovu mezivěží, který vykazoval havarijní stav. Způsoby předchozích oprav byly nevhodné jak z hlediska provedení, tak  z hlediska nedostatečného zajištění stability konstrukce valby. Pro odstranění havarijního stavu bylo nutné upravit konstrukci krovu o nově dimenzované tesařské prvky, a ty složitě instalovat při zachování co největší části původních dřevěných  konstrukcí.
Během opravy bylo použito cca 120 plnometrů hraněného, hoblovaného, převážně smrkového řeziva. Na krytí opravených krovů položeno 82 tisíc atypických glazovaných bobrovek ve dvou zelených a čtyřech hnědých odstínech  a na jejich kotvení použito 160 tisíc měděných konvexních hřebů na 1509 metrů čtverečních plochy střechy. Veškeré klempířské prvky jsou provedeny v mědi a vyjma převážné části dešťových žlabů jsou nové. Protisněhové zachytávače byly upraveny za použití tyčí z nerezové oceli, byla instalována nová bleskosvodná soustava a restaurovány 3 kříže z hřebenů střechy.
Vlastník kostela se zavázal, že po opravě bude konstrukce krovu zpřístupněna veřejnosti. Z toho důvodu se v krovu nově zhotovily pochozí lávky a nové osvětlení, takže návštěvník po výstupu vyhlídkou věží má možnost se seznámit s konstrukcí zasluhující maximální obdiv. Po nezbytných technických úpravách bude později také opět zpřístupněna severní věž svatojakubského kostela.