Zemřel P. Prof. JUDr. Ignác Antonín Hrdina, DrSc., OPraem.

22. dubna 2022 byl Pánem života odvolán z tohoto světa náš spolubratr Ignác Antonín Hrdina

Publikováno: 22. 4. 2022

V pátek velikonočního oktávu 22. dubna 2022 zemřel po dlouhé těžké nemoci

ve věku 69 let v 51. roce svého řeholního a 45. roce kněžského života
náš spolubratr P. Ignác.

Narodil se 6. března 1953 v Praze, kde strávil i celé dětství. V červenci 1970 vstoupil tajně do noviciátu u strahovských premonstrátů, se kterými se pak věčnými sliby 25. března 1975 spojil na celý zbytek života. Studoval Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Litoměřicích a 23. května 1977 přijal v Krakově tajně jáhenské a kněžské svěcení. Do konce komunismu pracoval v České katolické charitě (1975-88) a Středočeských dřevařských závodech (1988-90), zároveň vystudoval Právnickou fakultu UK. Po Sametové revoluci začal veřejně působit jako kněz (farář na Strahově 1990-2006) a přijal i roli provizora ve správě strahovské kanonie (1991-2018). Vedle působení duchovního se pak po celý zbytek života věnoval kanonickému právu, jak v oblasti akademické (studium a doktorát na Katolické univerzitě v Lublinu 2004, docentura v oboru právních dějin na KTF UK 2002 a profesura na CMTF UP  2008, výuka na TF JČU v Českých Budějovicích, FP ZČU v Plzni, KTF UK v Praze), tak praktické (soudce Arcidiecézního soudu v Praze 1996, Interdiecézního církevního soudu České provincie 2002, soudní vikář Arcidiecéze pražské a předseda Metropolitního církevního soudu 2014 a následně jeho 1. místopředseda od roku 2019). Vedle zájmu o biblické vědy se P. Ignác věnoval po celý život především právu, zvláště jeho teorii a historii. Sepsal učebnice, nesčetné množství publikací a článků, jako výtečný a erudovaný řečník rád zajímavě a jiskrně přednášel. Za četné překlady na poli spirituality, práva a dějin a mnohou praktickou právní pomoc mu vděčí čeští i slovenští premonstráti a premonstrátky a nejen oni.

Se svým drahým zesnulým se rozloučíme při mši svaté
ve čtvrtek 28. dubna 2022 v 10 hodin
v opatské bazilice Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově.
Následně pak uložíme jeho tělo
na řádovém hřbitově v Praze-Nebušicích, kde bude očekávat vzkříšení.

Odpočinutí věčné dej mu, Pane, a světlo věčné ať mu svítí.

Kategorie: 2022 věřící