Svátost manželství

Lidský život se řídí jinými zákony, než život jiných bytostí. Lidé mají duchovou duši s bohatým rozumovým a citovým životem. Žijí ve společnosti, která je pevně organizována a dává jednotlivcům nejen práva, ale také ukládá povinnosti.

V naší strahovské bazilice asistujeme také při uzavírání manželství

Rodina

Základní jednotkou společnosti je rodina – svazek muže, ženy a jejich dětí. V rodině vyrůstají noví lidé, naděje budoucnosti. O rodině mluví Písmo svaté hned na začátku. Říká tam: „Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, muže a ženu je stvořil. Požehnal jim a řekl: „Ploďte a množte se a naplňte zemi“ (Gn 1,27-28)“. Podle Božího plánu má být svazek muže a ženy celoživotní a nerozlučný. Ježíš na otázku, zda je dovoleno manželství zrušit, odpověděl: „Opustí muž otce i matku a připojí se k své manželce, a budou ti dva jedno tělo; takže už nejsou dva, ale jeden. Proto, co spojil Bůh, člověk nerozlučuj“ (Mt 19, 5–6).

Církevní sňatek platný i civilně

Svátostné manželství se uzavírá veřejně vzájemnou dohodou mezi mužem a ženou. Této dohodě se říká „církevní sňatek manželský“. Její podstatou je vyjádření vzájemného souhlasu k manželskému soužití. Ježíš Kristus chtěl dát manželskému a rodinnému životu zvláštní posvěcení. Proto povýšil manželskou smlouvu pokřtěných na svátost. Pokřtěný, uzavírá-li platnou manželskou smlouvu, koná zároveň svátostné znamení, působící milost. Sňatek dále prohlubuje v manželech život Boží a dává jim zvláštní milosti pomáhající pro jejich manželský a rodinný život.

Manželský sňatek je veřejně právní úkon a jako takový je řízen zákonitou autoritou společnosti. Také v církvi má manželský sňatek tuto povahu a církev jako společnost ustanovuje podmínky platnosti církevního manželství, které je zároveň svátostí. Mocí, kterou má od Boha, ustanovuje např. překážky platnosti církevního manželství, z nichž některé jsou povahy obecně lidské (např. blízké příbuzenství), jiné povahy náboženské (např. mezi pokřtěným a nepokřtěným, slib ustavičné čistoty apod.). Od takzvaných církevních překážek může církev dispenzovat, to je učinit výjimku.

Církev ustanovuje také formu uzavření církevního manželství. Katoličtí křesťané mají uzavřít manželství v přítomnosti zmocněného kněze, který je v té chvíli kvalifikovaným svědkem ze strany církve, že manželství bylo řádně uzavřeno. Upřímný vztah lásky mezi mužem a ženou je krásný a oblažující. Když se řídí zákonem Kristovým, je dokonce posvátným, co si zasluhuje být zpečetěno znamením.  U svátosti manželství je znamením Boží milosti už samo vzájemné vyjádření souhlasu, čili tuto svátost si udělují snoubenci sami. Přítomnost kněze je nutná k platnosti úkonu. Kněžské požehnání je něčím dodatečným. Když jeden z manželů zemře, druhý je volný a může uzavřít nový sňatek.

Důležité upozornění

Oddáváme pouze farníky a ty, kteří mají k naší bazilice a klášteru blízký vztah (např. jsou pravidelními návštěvníky, jejich rodiče u nás měli křest nebo svatbu, jsou přibuzní našich spolubratří, farníků a zaměstnanců kláštera...). Děkujeme za pochopení!

Co je třeba zařídit před uzavřením církevního manželství

V případě zájmu uzavřít církevní manželství ve strahovské farnosti je nutné kontaktovat pana faráře nejpozději 3 měsíce před plánovaným sňatkem, lepší je však doba 6 měsíců před sňatkem.

Doklady nutné k uzavření manželství

  • fotokopie rodných listů snoubenců
  • fotokopie občanských průkazů snoubenců
  • potvrzení o křtu snoubenců (ne starší 6 měsíců; vydá farní úřad místa křtu)
  • potvrzení o absolvování přípravy na manželství (pokud snoubenci nejsou ze strahovské farnosti); viz.: Společné přípravy na život v manželství nebo Další místa a tipy příprav snoubenců v pražské arcidiecézi
  • licenci vlastního faráře k sňatku (pokud ani jeden ze snoubenců nemá bydliště na území strahovské farnosti; vystaví farní úřad místa bydliště jednoho ze snoubenců)
  • údaje o 2 svědcích: jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo (u cizinců místo rodného čísla datum a místo narození)
  • osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, ne starší 6 měsíců (vystaví Úřad Městské části Praha 1, Vodičkova 18; úřední dny po + st); doklad je nutný k civilněprávní platnosti manželství
  • u vdovce/vdovy: fotokopie úmrtního listu manželky/manžela

Fotokopie dokladů nemusejí být úředně ověřeny. Doklady je třeba farnímu úřadu v úplnosti předložit nejpozději jeden měsíc před plánovaným termínem sňatku.

Dále je také nutné vyplnit tento Zápis k žádosti o církevní sňatek.

 

Společná příprava na život v manželství

Přijímáme přihlášky do jarního kurzu 12. 4. – 31. 5.  2022
Program je rozvržený do osmi večerů – témat.
Kurzy se konají v sále Sv. Vojtěcha v Praze 6 – Dejvicích vždy v úterý od 19.30 do 21. 30.
Myslete na přípravu včas, kapacita kurzu je omezená. Počítáme s prezenční formou.

Adresa: Sv. Vojtěch, Kolejní 4, Praha 6 – Dejvice

S obsahem kurzu se můžete podrobněji seznámit na stránkách Centra pro rodinu.