Život v klášteře

„Zachovej řád a řád zachová tebe“, jeden z tradovaných výroků svatého Norberta, zakladatele řádu. Život v klášteře má svůj rytmus, který je pomocí k tomu, aby nic podstatného ve dni nechybělo.

Společné slavení liturgie je osou společného života. Je chválou živého Boha, ale také zdrojem inspirace a síly pro život s bratřími.

Denní řád strahovské komunity

Život v klášterní komunitě se odehrává podle jistého denního řádu, jehož osou je především Denní modlitba církve, což je oficiální modlitba církve, která je řádům, jakými jsou mniši nebo kanovnické řády (ke kterým premonstráti patří), zvláště svěřena.

6:30 Pilířem každého dne premonstrátského řeholníka je chórová oslava Boha – tedy společná modlitba liturgie hodin konaná slavnostním způsobem, skrze kterou vzdává Pánu chválu a vyprošováním Boží milosti a požehnání posvěcuje sebe, svůj klášter a celou církev, s níž se v této modlitbě spojuje v jeden hlas. Proto není divu, že se den začíná v chóru, kam se bratři v tichosti (od večera platí přísné mlčení) shromáždí. Jejich první slova, kterými otevírají svá ústa toho dne, jsou slova modlitby.
Nejdříve se bratři modlí Modlitbu se čtením (officium lectionis), ve které otevírají svůj sluch Božímu slovu předloženému ve větším kompaktnějším celku a také slovům nějakého církevního otce či jiného duchovního autora. Poté následuje hlavní ranní chórová modlitba: ranní chvály (Laudes matutinas).

7:15  Je možnost účastnit se ranní farní mše, ostatní bratři odcházejí ke snídani. Zde končí noční mlčení.

8:30  V tuto hodinu se modlíme další čas Denní modlitby církve – modlitbu dopoledne (Tertia). Po ní se bratři rozcházejí každý podle svých povinností a svého zaměstnání – ať už mimo klášter (pro kleriky studium na fakultě; pro jiné vyučování ve škole či jiné pastorační povinnosti ve farnosti) anebo v klášteře (novicmistr s novici se scházejí při svém programu – výuka, pohovor, práce; jiní pracují v klášterní knihovně či mají jiné práce ohledně správy a chodu domu).

12:00 V poledne se bratři sejdou v konventní kapli k další části Denní modlitby církve – modlitbě v poledne (Sexta). Následuje společný oběd. A protože nejen chlebem živ je člověk, vracejí se po obědě do kaple k odpolední části Denní modlitby církve modlitbě odpoledne (Nona).

13:30 Během odpoledne pokračují ve svých pracích a povinnostech.

16:30 Aby se před večerní modlitbou člověk pomalu ztišil, předchází jí duchovní četba, kterou koná každý sám ve svém pokoji.

17:00 Poté se bratři společně (podobně jako ráno) sejdou v kostele v chóru k další části Denní modlitby církve – nešporám (Vesperae). Po nich již zůstávají v kostele, kde následuje půlhodina osobního tichého rozjímání – meditace nad Božím slovem nebo společná modlitba růžence a kde se pak slaví společná mše svatá. Po ní se spolu s lidmi bratři pomodlí část Denní modlitby církve – modlitbu před spaním (Completorium).

19:00 Přesun do refektáře k večeři, před kterou se předčítá úryvek z řehole sv. Augustina. Následuje osobní volno.

22:00 Až do počátku nočního mlčení, do kterého vyústila jejich celodenní činnost a které je již také přípravou na den následující.

Jedním z největších setkání členů řádu se nazývá Kapitula. Bývá dvakrát ročně a všichni členové komunity se společně scházejí ke společnému slavení bohoslužby a projednání důležitých záležitostí.

Smyslem života v klášterní komunitě je Boží chvála a práce, která je konána s úmyslem posvěcení světa. Jako pokřtění jsme byli povoláni, abychom jako Boží děti spolupracovali s Bohem na díle posvěcení tohoto světa, spolupracovali na jeho spáse. Toto poslání však nevykonáváme jako soukromníci, ale podle vzoru života samotného Boha ve společenství, které tvoří naši rodinu.