Přístup ke katalogům a fondům

Knihovní a sbírkové fondy jsou přístupné pomocí odkazů, které najdete přehledně v níže uvedené tabulce. Pod tabulkou se nacházejí vysvětlující informace k jednotlivým databázím a portálům. Před návštěvou studovny prosím konzultujte uvedené zdroje. V případě, že budete neúspěšní, rádi vám poradíme, jak knihu nebo sbírkový předmět nalézt.

Úvodní obrázek
Katalog Strahovské knihovny z roku 1756

Odkazy na sbírky Královské kanonie premonstrátů

Informace k databázím pro uživatele

Celý fond Strahovské knihovny naleznete v elektronickém Katalogu Tritius. Záznamy rukopisů, starých tisků a prvotisků byly v první řadě přejímány ze starého lístkového rukopisného katalogu, který vznikl v první čtvrtině 20. století, a proto jejich úroveň nemusí odpovídat dnešnímu knihovnickému zpracování. Snažíme se je postupně konsolidovat, např. sbírka prvotisků je celá zkatalogizovaná podle nejnovějších standardů. Současná literatura je rovněž katalogizovaná standardním způsobem. Přístup k digitalizovaným dokumentům je přímo ze záznamu. Pro vyhledávání digitalizátů lze však volit i jemnější nástroje.

Digitalizovaná je poměrně velká část rukopisné sbírky: všechny středověké rukopisy, badatelsky nejvíce využívané novověké rukopisy (např. klášterní anály), a v rámci systematické digitalizace sbírky také signatura začínající DA. Tyto digitalizáty naleznete pod odkazem Digitalizované rukopisy, atlasy a českojazyčné unikáty do roku 1800. Digitalizáty cizojazyčných (především německých a latinských) tisků vytištěných na území Čech a Moravy naleznete pod odkazem Digitalizované staré tisky. Geografické bohatství klášterních sbírek, tedy atlasy, mapy a sbírka glóbů, je přístupné buď z Digitalizovaných map v systému Tritius, nebo z odkazů Digitalizované mapy, Digitalizované glóby a Digitalizované rukopisy, atlasy a českojazyčné unikáty do roku 1800.

Digitalizáty z uměleckých sbírek se nalézají pod odkazem Digitalizované sbírky umění a užitého umění. Odkaz Digitalizované sbírky grafiky a kresby zatím neobsahuje tuto sbírku v úplnosti. Databáze s kompletními záznamy grafiky a kreseb je pouze interní a rešerše zpracovává pověřený pracovník na vyžádání. Historické fotografie Strahovského kláštera se nacházejí na odkazu Historické fotografie. Ve sbírkách kanonie jsou však historické fotografie i z dalších lokalit a portrétní fotografie.

Z historického strahovského archivu byla kompletně digitalizována sbírka listin (Digitalizované listiny z archivu Strahovského kláštera), k dispozici je rovněž naskenovaný inventář z databáze Vademecum Národního archivu (Digitalizovaný inventář historického archivu). Hudební archiv byl před rokem 1990 inventován odbornými pracovníky Národního muzea, naskenovaný lístkový katalog je k dispozici na příslušném odkazu. Z dalších externích databází nabízíme databázi strahovských premonstrátů žijících v 17.–19. století, která je součástí navazujících projektů Historického ústavu Akademie věd ČR zaměřených na raněnovověké řeholní instituce na území Čech a Moravy. 

Galerie

Katalog Strahovské knihovny z roku 1756
Plán Londýna s vyobrazením požáru města v roce 1666
Portrét pražského arcibiskupa Františka Ferdinanda z Khünburgu podle Petra Brandla, mezzotinta Johanna Kenckela, po 1700
Znak strahovského opata Víta Seipla v Liber provincialis, kolem 1710