Pravidla členů třetího řádu

Pravidla členů třetího řádu sv. Norberta upravují podrobněji Statuta terciářů pro podmínky Královské kanonie premonstrátů na Strahově.

Na fotografii je společná fotografie z konání kapituly terciářů v roce 2018 na Strahově. Je pohledem do života strahovských terciářů a jejich společného setkání.

Společenství členů premonstrátského třetího řádu při Královské kanonii premonstrátů na Strahově (dále jen společenství“) vydává podle § 8 odst. 1 Statut premonstrátského třetího řádu následující pravidla.

§ 1 (týkající se § 3 Statut)
 • Společenství je zřízeno a má sídlo v řeholním domě Královské kanonie premonstrátů na Strahově.
 • V čele společenství je moderátor, zvolený z řad terciářů a potvrzený strahovským opatem; moderátor je odpovědný za organizační stránku života společenství.
§ 2
 • Strahovský opat může svým rozhodnutím zřídit místní společenství strahovských terciářů i při dalších strahovských komunitách.
 • V čele každého místního společenství, soustředěného u premonstrátské komunity, je jeden zvolený terciář, zvolený členy místního společenství a odpovědný za organizační stránku života místního společenství.
 • Jednotlivá společenství spolu úzce spolupracují a jsou rovněž v těsném spojení
 • s řeholníkem, pověřeným duchovní správou.
§ 3 (k § 10 Statut)
 • Noví členové jsou do společenství přijímáni po uplynutí kandidátské lhůty, která trvá zásadně jeden rok, avšak v odůvodněných případech může být strahovským opatem zkrácena nebo prodloužena.
 • Obřad obláčky se koná zpravidla v den terciářské kapituly, která se svolává v oktávu slavnosti sv. Norberta. Obláčka může být provedena i v jiný vhodný den, který je v premonstrátských komunitách zvláště slaven.
§ 4
 • Po uplynutí alespoň jednoho roku od obláčky a po souhlasu strahovského opata může terciář složit sliby třetího řádu. Tyto sliby jsou vyjádřením jeho touhy po dokonalosti a upevněním jeho příslušnosti k Norbertovu založení.
 • Slib skládaný ve třetím řádu je slibem soukromým. Protože však je skládán v rámci řeholního společenství, které ho doporučuje a přijímá, má zvláštní charakter, který ho přibližuje slibu veřejnému.
 • Náplň slibu si navrhne terciář sám; ten, kdo slib přijímá, jeho znění schvaluje.
 • Slib se skládá na dobu určitou nebo na trvalo; se souhlasem strahovského opata je možné změnit jeho náplň. Slib je dispenzovatelný.
 • Terciář se stává právoplatným členem společenství se všemi právy a povinnostmi již přijetím za člena. Slib je dobrovolný a jeho složení nic nemění na právním postavení terciáře ve společenství.
   
§ 5 (k § 14 Statut)
 • Každý terciář se podle svých možností aktivně účastní života společenství třetího řádu, zvláště pak místního společenství, do nějž náleží.
 • Terciář je povinen pro styk s třetím řádem dát k dispozici svou adresu a případně další kontakt (telefon, e-mail apod.). V případě jakékoli změny je jeho povinností tyto změny nahlásit společenství, jehož je členem.
 • Pokud se terciář nemůže po určitou dobu aktivně účastnit života společenství, je povinen tuto okolnost společenství oznámit. Pokud se bez řádné omluvy neúčastní více než rok setkání společenství, má se za to, že nemá o účast ve společenství zájem, a společenství není povinno informovat ho o svých aktivitách. Jeho členství tím není dotčeno.
§ 6 (k § 15 Statut)
 • Terciáři žijící mimo lokalitu místního společenství mají být v co možná úzkém kontaktu s terciářem, který je pověřen péčí o rozptýlené členy společenství. Tento terciář jim zprostředkovává informace o životě místního společenství a pomáhá jim vytvářet podmínky pro růst jejich duchovního života.
§ 7
 • Jednou ročně se koná kapitula třetího řádu; je svolávána po dohodě s řeholníkem pověřeným vedením terciářů a po souhlasu strahovského opata.
 • Všichni terciáři musejí být o konání kapituly vyrozuměni prokazatelným způsobem alespoň měsíc před termínem jejího konání. Mají se jí zúčastnit, neomlouvá-li je skutečně závažný důvod.
 • Svou absenci musí každý řádně omluvit. Pokud by tak neučinil, má se za to, že nemá zájem na životě třetího řádu, a není ho nadále nutno vyrozumívat o činnosti třetího řádu. Jeho členství tím není dotčeno.
§ 8
 • Kapitule předsedá strahovský opat nebo jím zmocněný kanovník. Řízením zasedání však může strahovský opat pověřit i některého z terciářů.
 • Kapitula je usnášeníschopná, účastní-li se jí nadpoloviční většina členů společenství. V opačném případě mají její usnesení jen doporučující charakter, pokud strahovský opat nebo zmocněný kanovník z pozice zřizovatele nerozhodl jinak.
 • Pro schválení přijímaných usnesení je nutná nadpoloviční většina hlasů přítomných členů společenství.
 • Opat nebo zmocněný kanovník má vůči usnesením kapituly právo veta.
§ 9 (k § 16 Statut)

Členům společenství se doporučuje, aby se účastnili adventních a postních rekolekcí a alespoň jednou za dva roky duchovních cvičení (exercicií).

§ 10

Tato pravidla byla schválena kapitulou společenství konanou dne 2. června 2007 v Praze na Strahově. Platnosti nabudou schválením ze strany strahovského opata. Účinnosti nabudou jeden měsíc ode dne tohoto schválení. Každý z členů společenství obdrží jejich písemné vyhotovení.

Tato pravidla schválil strahovský opat Michael Josef Pojezdný OPraem dne 25. 6. 2007 pod č. j. 0-15/07.