Historický archiv

Historický archiv Královské kanonie premonstrátů patří k významným archivním fondům a neopominutelným zdrojům pro studium církevních dějin Čech a Moravy. Obsahuje archiválie důležité nejen pro strahovskou komunitu, ale i pro dějiny řádu. Nalezneme v něm také materiály k dějinám obcí a měst, v nichž strahovští premonstráti v minulosti působili.

Papež Pius VI. potvrzuje J. B. Ecuy generálním opatem premonstrátského řádu, rok 1780

Charakteristika historického archivu

V první polovině 20. století byl klášterní archiv umístěn v patře křížové chodby (dnes expozice obrazárny). Snahy o jeho systematické uspořádání lze datovat do počátku 19. století, klášter však i ve vzdálenější minulosti míval archiváře, jímž byl člen kanonie. Po roce 1950 byly archiválie odvezeny do tehdejšího Státního ústředního archivu, kde vznikl podrobný inventář listin a inventář spisového materiálu. Archivní fond byl po roce 1990 restituován, ale vybudování vyhovujících prostor pro jeho uložení přesahuje současné možnosti kanonie. Proto je archiv deponován v 2. oddělení Národního archivu.  Fondy jsou přístupné pro studijní účely s výjimkou hospodářských a personálních spisů od počátku 20. století. Archiv obsahuje sbírku více než 580 listin od konce 12. do 20. století a rozsáhlý spisový materiál vztahující se k dějinám kláštera a jím vlastněných statků a spravovaných farností. V případě zájmu o studium materiálů vzniklých ve 20. století je nutno žádat o povolení bibliotékáře Strahovské knihovny. Žádost lze zaslat poštou nebo mailem a měla by obsahovat přesné údaje o předmětu a důvodu studia.

Ve spolupráci s Národním archivem probíhá restaurování vybraných archivních památek. Digitalizace listin se rovněž realizovala ve spolupráci s Národním archivem v rámci projektu Monasterium, na jehož webovém portálu jsou listiny také přístupné ke studiu. Digitalizovaný inventář je přístupný zde. Vzhledem k probíhajícímu zpracování některých částí fondu však nemusí být vždy aktuální, doporučujeme konzultaci s příslušnými odbornými pracovníky. Výběr historických fotografií areálu Strahovského kláštera, zpracovaný v projektu Topothek Portal, je dostupný zde.

Galerie

Historický archiv asi ve 20. letech 20. století
Obnovení konfraternity mezi Strahovským klášterem a cisterciáky ve Vyššim Brodě, rok 1748
Potvrzení privilegií Strahovskému klášteru, rok 1273
Václav II., král český, osvobozuje na žádost opata Jakuba želivský klášter od placení cla při dovážení zboží ze statků kláštera, ležících na Moravě, 27. duben 1293