Badatelský řád obrazárny

1. Tento badatelský řád upravuje způsoby a podmínky studia sbírkových předmětů, odborné dokumentace a odborné evidence

2. Strahovská obrazárna (dále SO) je soukromou obrazárnou Královské kanonie premonstrátů na Strahově (dále KKP).

3. Studovat lze ve SO pouze prezenčně na místech k tomu vyhrazených či určených. Při studiu sbírkových předmětů, odborné dokumentace a evidence používá badatel pouze měkkou tužku nebo přenosné záznamové přístroje.

4. Přístup ke sbírkám a dokumentaci má badatel po předložení osobního dokladu totožnosti a po vyplnění badatelského listu.

5. Badatelské listy jsou vyplňovány v elektronické podobě a jejich papírová podoba je po signování badatelem a zástupcem SO archivována a to za účelem ochrany sbírkového fondu a kontroly dodržování badatelského řádu.

6. Badatelský list nenahrazuje souhlas k jiným způsobům užití sbírkových předmětů, restaurátorských zpráv a dokumentace  SO např. k reprodukování, filmování či jinému zveřejnění. O toto povolení je třeba žádat KKP samostatně.

7. Badatel smí využít informací získaných studiem v SO pouze k účelu uvedenému v badatelském listě. Ve svých vědeckých a jiných pracích je povinen uvést KKP a její SO jako zdroj svého studia, a to správnou citací oficiálního názvu KKP, sbírky SO a inventárního čísla sbírkového předmětu, odborné dokumentace či čísla restaurátorské zprávy.

8. Porušení některé z povinností uložených badateli tímto badatelským řádem nebo nepravdivých údajů může být důvodem k odepření dalšího studia v SO.

9. Studovat sbírkové předměty a dokumentaci v SO má badatel, jenž vyplní badatelský list a jeho studium je schváleno ředitelem SO, případně pověřenou další osobou.

10. Badatel nemá přístup do prostor depozitářů SO. Výjimku nepovoluje J.M. strahovský opat nebo jím pověřená osoba.

11. Badateli se předkládají sbírkové předměty nebo dokumentace v předem dohodnuté době podle časových možností  sbírky. Pokud badatel nezahájí studium v dohodnutou dobu, není SO povinna vybrané sbírkové předměty či dokumentaci pro badatelské účely rezervovat.

12. Badatel je povinen se sbírkovými předměty i dokumentací nakládat s maximální opatrností  a šetrností. Při případné manipulaci musí dbát všech pokynů odborných pracovníků SO. Badatel je povinen vrátit půjčené dílo v takovém stavu, v jakém si je vypůjčil. V opačném případě nese odpovědnost za zjištěné závady a musí uhradit způsobenou škodu.


13. V odůvodněných případech lze pořídit pro studijní účely fotografii příslušného sbírkového předmětu digitálním fotoaparátem. V případech plánovaného publikování je třeba dohodnout zvláštním povolením fotografování a jejího reprodukování. Kopírování odborné dokumentace, především evidenčních pomůcek není dovoleno. Výjimku tvoří  restaurátorské zprávy a to za předpokladu dodržení platného autorského zákona.

14. Zhotovení digitálních kopií je zpoplatněno dle ceníku, jenž je přílohou tohoto badatelského řádu.

15. Tento badatelský řád nabývá účinnosti dnem 1. února 2016.

Libor Šturc, ředitel Strahovské obrazárny