Přístup ke katalogu a fondům knihovny

KATALOG KNIHOVNY V SYSTÉMU TRITIUS 

Katalog se aktualizuje on-line, tj. najdete v něm vždy nejnovější stav našich přírůstků a k dnešnímu datu (11. 6. 2019) přepsaný starý lístkový katalog po písmeno V včetně (aktuálně se doplňuje W). Starý katalog v systému Clavius se již neaktualizuje a vyhledává ve fondu ve stavu na konci roku 2016 a lístkovém katalogu po písmeno S včetně!

Akviziční profil tvoří zejména literatura teologická, obecné příručky a speciální příručky ke studiu vlastních historických fondů (také zahraniční literatura). Ve fondu je dále zahrnuta uměleckohistorická a technická literatura získaná z darů a pozůstalostí (především se jedná o dar Jaroslava Stacha - signatura S, Emanuela Pocheho - signatura P, Jaroslava Kadlece - signatura M, Jasoně Schütznera - signatura K a Anežky Merhautové - signatura N) a lužickosrbská literatura z pozůstalosti Dr. Zdeňka Boháče (signatura IIB).

Od roku 2002 jsme pracovali v knihovnickém systému Clavius. Během roku 2016 jsme s podporou programu Ministerstva kultury VISK3 přešli z formátu UNIMARC do formátu MARC21 a zároveň na systém Tritius. 

V katalogu v současné době najdete:

  • záznamy z autorského lístkového katalogu od písmena A do písmena V včetně (všechny rukopisy, prvotisky, staré tisky a tisky 19. a 20. století, které knihovna získala do roku 1950)
  • všechny přírůstky od roku 1991 
  • kompletní rekatalogizovanou sbírku prvotisků včetně přírůstků po roce 1991
  • vybrané staré tisky z knihovny kláštera v Nové Říši (katalogizace probíhala v červenci 2017 a v červenci 2018 ve spolupráci kanonie premonstrátů v Nové Říši, Strahovské knihovny a Historického ústavu AV ČR, v.v.i. v rámci projektu NAKI Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši). Signatura těchto tisků začína NŘ.

V katalogu zatím nenajdete:

  • záznamy z lístkového katalogu od písmena W do konce abecedy (průběžně se doplňuje)
  • záznamy týkající se některých knihovních celků, které Strahovská knihovna získala darem po roce 1990 (z významnějších např. římská knihovna Velehradu, část rukopisné sbírky pražských karmelitek, části knihoven některých františkánských konventů apod., k těmto fondům existují většinou interní pomůcky, přístupné po dohodě s příslušnými pracovníky)

Nedostatky současného stavu zpracování, na které bychom chtěli upozornit:

 Záznamy převzaté z lístkového katalogu obsahují často jenom minimum údajů, zvláště se to týká rukopisů, kde záznamy nevyhovují současným standardům a do databáze byly přejaty spíše pro úplnost. V případě rukopisů se odkazuje tam, kde je to možné, na Soupis rukopisů Strahovské knihovny III.-V. Bohumila Ryby (Praha 1970 –1979).

Při konverzi dat do knihovnického systému, který knihovna v současné době používá, mohlo dojít k drobným změnám ve struktuře záznamu, které se průběžně opravují. Při neúspěšném podrobném vyhledávání proto doporučujeme zvolit širší zadání.

 

DIGITALIZOVANÉ RUKOPISY A VZÁCNÉ TISKY

S podporou grantu Ministerstva kultury České republiky začala od roku 2001 digitalizace nejcennějších rukopisů a tisků z fondů Strahovské knihovny. V první řadě se jedná o digitalizaci středověkých rukopisů a unikátních památek podléhajících vzhledem k materiálu zkáze (např. soubor kreseb Jana Rudolfa Šporka). Všechny digitalizované rukopisy a tisky naleznete na stránkách http://www.manuscriptorium.com