Badatelna

Fresky v Teologickém sálu po staletí vyzývají k hledání pravé moudrosti a k poznávání světa, jejichž posledním cílem má být hlubší a opravdovější vztah člověka k Bohu. V souladu s tímto odkazem zpřístupňuje kanonie své historické bohatství také vědcům z různých oborů. Na tomto místě bychom chtěli především odborné veřejnosti představit klášterní fondy a sbírky a informovat o databázích a portálech, které do nich umožňují přístup.

Nástropní freska Teologický sál
Nástropní freska v Teologickém sále připomíná moudrost obsaženou v knize Přísloví v kapitole 3, verš 4: Lepší je získat moudrost než stříbro...

Naše odborná a vědecká činnost

Dovolujeme si upozornit badatele, že studovna bude od pondělí 1. července 2024 do pondělí 2. září 2024 uzavřena.

V průběhu staletí shromáždila kanonie ohromující historické bohatství. Vedle Strahovské knihovny, která nejen architekturou, ale i obsahem svého fondu patří ke světově významným historickým knihovnám, je to také velmi významná sbírka obrazů a soch, precios, liturgických textilií, historický archiv nebo hudební archiv. Tyto celky vznikaly dílem organicky, vlastní činností kláštera, dílem byly rozhojňovány se sběratelským záměrem. Až do roku 1950 byly všechny sbírky a archivy uloženy přímo v klášteře. Po likvidaci mužských řeholních institucí komunistickým režimem se historického bohatství kanonie zmocnil stát a rozdělil ho mezi různé instituce.

Po listopadu 1989 byl areál klášter vrácen zpět řádu a začaly restituce sbírkových předmětů. Náročný úkol, který se protáhl na celá léta, zároveň postavil odborné pracovníky kanonie před nutnost vybudování elektronického katalogu Strahovské knihovny, nové evidence a inventarizace sbírkových předmětů, a v posledních dvou desetiletích také digitalizace a jejích komplexních řešení. Již více než třicet let usilujeme o zpřístupnění knižního a sbírkového bohatství širší veřejnosti, a to i s podporou dotačních programů Ministerstva kultury. Odbornou platformou pro publikování výsledků vědecké práce je sborník Bibliotheca Strahoviensis, nákladem kanonie vycházejí dále monografické publikace týkající se jednotlivých sbírek. Součástí odborných činností je také památková péče, která zahrnuje správu kulturního dědictví, především kostelů a jejich mobiliáře, nebo drobných sakrálních staveb, v celé České republice. Spolupracujeme v rámci různých projektů s klíčovými paměťovými institucemi a univerzitami nejen v České republice, ale i v zahraničí. Naše databáze se stávají součástí vědecké infrastruktury. Kanonie má také vědeckou radu.