Návštěvní řád

Areál Strahovského kláštera patří mezi nejnavštěvovanější památky v Prazy. Abychom dokázali udržet jeho krásu i pro budoucí návštěvníky, žádáme Vás o dodržování následujících pravidel. Děkujeme.

Abychom dokázali udržet areál v krásném stavu, je třeba dodržovat návštěvní řád.

Návštěvní řád areálu Strahovského kláštera

Strahovský klášter je duchovním centrem, vzácným odkazem našich předků a jedinečnou kulturní památkou. Všichni návštěvníci jsou srdečně vítáni. Prosíme vás, abyste svým chováním respektovali zvláštní charakter tohoto místa, chránili ho a v průběhu návštěvy se chovali s důstojností a ohleduplností, v souladu s bezpečnostními, hygienickými, protipožárními a dalšími obecně závaznými právními předpisy, obvyklými pravidly občanského soužití a tímto návštěvním řádem areálu.

Vlastník areálu

Vlastníkem areálu je Královská kanonie premonstrátů na Strahově, IČ 00415090, se sídlem Strahovské nádvoří 132/1, 118 00 Praha 1 (dále jen «vlastník»).

Vstup a vjezd do areálu

Vlastník si vyhrazuje právo návštěvnické objekty a celý areál uzavřít z provozních, technických, bezpečnostních či jiných důležitých důvodů. Vjezd do areálu je možný pouze na základě povolení vlastníka. V areálu je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, trojkolkách, vozítkách Segway atp. 

Do areálu je zakázán vstup:
 • se zbraní, výbušninami a jinými obdobně nebezpečnými předměty,
 • s transparenty, bannery a reklamními poutači,
 • v silně znečištěném oděvu,
 • osobám ve zjevně podnapilém stavu nebo pod vlivem omamných a psychotopních látek.

Podmínky užívání prostor v areálu

Organizovat shromáždění, která nesouvisejí s návštěvou kláštera, nebo konat hudební, pěvecká, divadelní či jiná vystoupení nebo hromadné akce lze jen s předchozím povolením vlastníka. Prodávat jakékoliv zboží, rozdávat reklamní předměty nebo tiskoviny, konat jakoukoliv propagaci či požadovat peněžitou či jinou podporu lze jen  s předchozím povolením vlastníka. Je zakázáno poškozovat objekty, sbírky, zahrady a jakýkoli jiný majetek vlastníka v areálu. 

Zejména je zakázáno:
 • psát nebo malovat po zdech nebo jakkoli jinak poškozovat objekty v areálu,
 • chodit po trávnících opatřenými řetízky a mimo vyznačené cesty, poškozovat zeleň,
 • nechat volně pobíhat psy a vstupovat s nimi do návštěvnických objektů,
 • dotýkat se vystavených předmětů a stěn v interiérech,
 • jíst a pít uvnitř návštěvnických objektů, vstupovat do nich se zmrzlinou, nápoji apod.,
 • kouřit či manipulovat s otevřeným ohněm uvnitř návštěvnických objektů,
 • vstupovat do návštěvnických objektů s taškami a batohy přesahujícími rozměr A4. Odkládací prostor určený pro nadměrné předměty se nachází v pokladně kláštera u hlavního vchodu.

V Bazilice Nanebevzetí Panny Marie není možné konat prohlídky v době bohoslužeb. Prosíme, nenarušujte posvátné ticho kostela hlukem, hlasitým hovorem, zpěvem, hrou na hudební nástroje apod. V areálu kláštera je zakázáno narušovat klid a pořádek, nebo jakkoli ohrožovat bezpečnost a zdraví osob.


Upozorňujeme Vás, že pro ochranu návštěvníků areálu, kulturních památek a uměleckých sbírek jsou venkovní i vnitřní prostory areálu kláštera monitorovány kamerovým systémem. 
Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů pověřených pracovníků a zástupců kláštera. V případě zakázaného, nevhodného či neuctivého chování je možné vykázání z areálu kláštera.

Děkujeme.

Královská kanonie premonstrátů na Strahově