Pravidelné pobožnosti

Pobožnosti jsou sice soukromou formou modlitby, přesto však určitným způsobem připravují na slavení liturgie. Pomáhají nám v nacházení a osvojování si „smyslu pro Boha“ a tak nás na disponují k tomu, abychom ze svátostí byli schopni načerpat hojnější užitek.

Pravidelnými pobožnostmi se připravujeme na společné slavení liturgie a rosteme ve vztahu k Bohu.

Adorace

Eucharistická adorace je vyznáním víry v Ježíšovu přítomnost v konsekrované hostii. Je spojena s částečnými odpustky, popřípadě s odpustky plnomocnými, pokud trvá alespoň půl hodiny. V naší bazilice probíhá adorace zpravidla každý čtvrtek po večerní mši svaté a je ukončena společnou modlitbou komletáře (cca 18:40 — 19:15). Forma adorací bývá tichá, není doprovázená rozjímáními.

Společná modlitba růžence

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie — v měsíci říjnu mimo neděle od 17:30 hodin.

Kostel Panny Marie Královny Andělů — začíná každý den  v 16:30 hod. a v neděli v 08:00 hodin.

Mše svatá pro mládež

Na začátku a na konci školního roku (viz. ohlášky) je mše svatá pro mládež v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Strahově.

Modlitba nešpor

Nešpory ve mši sv. každou středu od 18:00 hod. v bazilice Nanebevzetí Panny Marie.

Po mši sv. (pondělí — pátek) u kapucínů.

Svátost smíření

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie — vždy půl hodiny přede mší sv. 17:30 (v neděli i od 9:30) nebo po mši sv. a na požádání. Je možné domluvit se i na jiný čas.

Kapucíni — přede mší svatou v pondělí až pátek od 16:30 do 16:50 hodin a v neděli od 8:00 do 8:20 hodin, popřípadě po mši svaté