Z historie uměleckých fondů

Obdobně jako u knižních fondů nelze ani u uměleckých sbírek hovořit o jejich kontinuálním vývoji. Stejně jako u knih byly celé kolekce obrazů, soch, liturgického náčiní a dalších součástí výzdoby strahovského kláštera v průběhu staletí likvidovány požáry, válečnými událostmi a drancováním. Kořeny zdejší obrazové sbírky sahají hluboko do minulosti, nicméně kvůli pohnutým osudům kláštera z 15. a 16. století se nejstarší vrstva umělecké produkce téměř nedochovala. Až 17. a zvláště 18. století přineslo pro Strahov rozmach sbírek různých výtvarných oborů, především malířských děl, pro která nechal v letech 1835–1836 opat Jeroným Josef Zeidler vybudovat známou obrazárnu.

Ukázka výšivky bohoslužebného roucha (pluviálu), které je uloženo ve sbírkách Strahovského kláštera

Stručná historie uměleckých sbírek

Ačkoliv předměty umělecké hodnoty sloužily od nejstarších dob zejména k vybavení liturgických či obytných prostor kláštera, byly postupně doplňovány i cílenými akvizicemi, jež se prohloubily obzvláště v průběhu 19. století. Kromě vlastních prostor obrazárny, umístěné do druhého patra budovy klauzury, v níž bylo v polovině 19. století evidováno přes tisíc maleb, byla řada dalších obrazů rozmístěna v budově konventu a provizoriátu, další cenná kolekce s více než sto padesáti obrazy byla umístěna v reprezentačních i privátních prostorách opatství. Stojí za zmínku, že důvodu finanční tísně byl československému státu roku 1934 společně s mineralogickou sbírkou prodán rovněž obraz Růžencová slavnost od A. Dürera, který pro Strahov roku 1793 zakoupil opat Václav Mayer.

Krátce poté, co v dubnu 1950 vtrhly do kláštera jednotky Lidových milicí a příslušníci Státní bezpečnosti, byly prakticky všechny malby svěšeny, roztříděny a převezeny do řady depozitářů. Až restituce po roce 1990 daly opět možnost shromáždit část obrazových sbírek zpět na Strahov. Stovky obrazů se však již nevrátily. Některé nebyly dohledány, část byla památkovými orgány rozprodána.

Roku 1993 byl v prostorách horních ambitů zpřístupněn výběr nejhodnotnějších obrazů v nové expozici, roku 2006 byla expozice reinstalována. Kromě sbírky obrazů se díky restitucím i novým akvizicím podařilo sestavit malou sbírku sochařských děl a sbírku užitého umění, obsahující pozoruhodné kolekce z různých oborů, převážně z kovu, textilu, keramiky i skla. Sbírky jsou i nyní rozšiřována dary a nákupy, postupně odborně zpracovávány a sbírkové předměty jsou zapůjčovány na výstavy v Česku i v zahraničí.