Program bohoslužeb

Aktuální program bohoslužeb najdete na stránce věnované strahovské farnosti, jsou však části společné modlitby řeholníků, které zůstávají stejné. Níže také uvádíme odkaz na regenschoriho strahovské baziliky.

Strahovské varhay byly postaveny v roce 1774 strahovským premonstrátem Lohelem Oehlschlägelem. Zajímavostí je, že za tyto varhany usedl v roce 1787 při své návštěvě Prahy Wolfgang Amadeus Mozart. Z té doby se zachovala tzv. strahovská improvizace, kterou prý Mozart na tyto varhany zahrál.

Bohoslužby v klášterní bazilice

Pondělí - Sobota 7:15 18:00
Neděle 10:00 18:00

  • O svátcích a ve výjimečných případech se doba konání bohoslužeb může měnit. Proto sledujte pravidelné ohlášky.

Modlitba komunity premonstrátů

Nám premonstrátům je církví svěřeno slavení Liturgie hodin – oficiální modlitby, kterou se církev modlí za celý svět, která je také známá pod názvem breviář. Jako komunita se proto několikrát denně scházíme v kostele k této modlitbě. Hlavní části modlitby probíhají v latinském jazyce. Nešpory jsou obvykle zpívané chorálním způsobem, přičemž žalmy a čtení jsou v českém jazyce. Budeme rádi, pokud se k nám při modlitbě přidáte, protože platí to, co říká Ježíš v evangeliu sv. Matouše: shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to učiní. Od doby pandemie nešpory o slavnostech a nedělích přenášíme na YouTube.

Připojte se duchovně k nám:
  • 6:30 Modlitba se čtením, Ranní chvály (v latinském jazyce, je možné se zúčastnit v kostele)
  • 7:15 Mše svatá
  • 8:30 Modlitba dopoledne
  • 12:00 Modlitba uprostřed dne
  • 17:00 Nešpory (v neděli v 19:30), přenášeno na YouTube o slavnostech a nedělích
  • 18:00 Mše svatá
  • 21:30 Modlitba před spaním

Chrámová hudba a chrámový sbor

Regenschori a varhaník strahovské baziliky je pan Vladimír Roubal. Ten se narodil 1. července 1965 v Plzni. Varhany studoval na Konzervatoři v Plzni u prof. Jitky Chaloupkové a v Praze u prof. Jana Hory, improvizaci u prof. Jaroslava Vodrážky. V letech 1980-1985 působil jako varhaník katedrály sv. Bartoloměje v Plzni, v letech 1985-1990 jako varhaník a kapelník baziliky sv. Markéty při benediktinském arciopatství  v Praze-Břevnově. Od roku 1990 působí jako ředitel chrámové hudby Královské kanonie premonstrátů v Praze na Strahově. Zde založil chrámový sbor Collegium Strahoviense. Vyniká svojí schopností improvizace, je držitelem dvou prvních cen na improvizačních soutěžích (1982, 1988). Koncertoval v České republice, Německu, Rakousku, Maďarsku, Holandsku, Itálii, Španělsku,  Francii, Polsku, Rumunsku, Moldavii, USA a Japonsku. Natočil řadu CD, zkomponoval hudbu k několika filmům, spolupracuje s Českých rozhlasem i s rozhlasem v dalších zemích – Německu, Nizozemí a Japonsku – při nahrávání snímků historických varhan. V roce 2007 hrál ve strahovské bazilice pro první dámu Spojených států amerických paní Lauru Bushovou v době oficiální návštěvy prezidenta Spojených států v Praze. Kontakt na pana Vladimíra Roubala najdete v Kontaktech, v sekci Farnost.

Chrámový sbor, působící při bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Strahově se jmenuje Collegium Strahoviense. Ten vznikl 1. července 1990 zároveň s jmenováním jeho uměleckého vedoucího Vladimíra Roubala ředitelem kůru baziliky Nanebevzetí Panny Marie při Královské kanonii premonstrátů na Strahově. Sbor byl založen za účelem zajištění hudebního doprovodu při slavnostních bohoslužbách i mimo ně. Část členů přišla na Strahov z Academiachoru, těleso bylo doplněno místními farníky. Strahovský chrámový sbor navázal na činnost předchozího tělesa Wowes Collegium s uměleckým vedoucím Markem Fraňkem.