Farnost

Společenství věřících, kteří se sdružují kolem Strahovského kláštera pod vedením svého faráře, jenž bývá vybírán z členů řeholního společenství.

Člověk vstupuje branou křtu do společenství Kristových učedníků, aby se mohl přiblížit Ježíši v tajemství Eucharistie.

Co je to farnost?

Farnost je společenství křesťanů, které spojuje jejich víra a příslušnost k církvi, do které se vstupuje křtem. Křesťane se ve farnosti setkávají ke společné modlitbě či bohoslužbě a snaží se přinášet svým životem radostnou zvěst (evangelium) všem lidem. Proto se snaží na různých úrovních konkrétně pomáhat lidem od osobních návštěv až po systematickou službu například skrze službu České katolické charity.

Život farnosti se snaží rozvíjet nejen duchovní, ale i lidskou, sociální a intelektuální stránku člověka bez ohledu na věk či společenské zařazení. Proto se pravidelně setkávají různé skupiny, pořádají se koncerty, přednášky, volnočasové aktivity, táboráky či poutě.