Ohlášky 12. 5. 2024

  • Dnes je 7. neděle velikonoční. Zítra bude nezávazná památka Panny Marie Fatimské. V úterý svátek sv. Matěje, apoštola. Ve čtvrtek oslavíme svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech. V sobotu bude nezávazná památka sv. Jana I., papeže a mučedníka a příští neděle bude Slavnost Seslání Ducha Svatého, kterou končí doba velikonoční. O této slavnosti při dopolední mši svaté v 10:00 přijmou svátost biřmování naši biřmovanci z rukou pana opata Daniela, pověřeného arcibiskupem pražským Mons. Janem Graubnerem. Při večerní mši svaté v 18:00 zazní Missa in Es od Václava Jana Tomáška v provedení našeho chrámového sboru a orchestru pod vedením našeho regenschoriho Vladimíra Roubala.
  • Dnes zveme na poslední chorální zpívané nešpory s procesím ke křestnímu prameni po večerní mši svaté v 19:30.
  • Zítra po večerní mši svaté je první a ustanovující setkání pastorační rady farnosti v sakristii baziliky (při dobrém počasí v salle terreně).
  • V sobotu jste srdečně zváni naší komunitou k účasti na svatodušní vigilii od 20:30 a k večeru chval. Je to také duchovní příprava pro naše biřmovance a farníky. Během vigilie od 21:10 bude možné přistoupit ke svátostí smíření.
  • V měsíci květnu jsou v pondělí, středu a sobotu po večerní mši svaté u kaple Panny Marie Pasovské Májové pobožnosti.
    V úterý, čtvrtek a pátek se budeme přede mší svatou od 17:30 modlit růženec, modlitbu zajišťuje a všechny srdečně k účasti zve modlitební společenství.
  • Minulou neděli se vybralo na podporu pronásledovaných křesťanů 14 123 Kč. Děkujeme za solidaritu a štědrost!
  • Jste zváni také na SVATODUŠNÍ KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY v neděli 19. května od 17 hodin v kostele Panny Marie Královny andělů na Hradčanech.