Soutěž na koncept prezentace svatého hřebu z Milevska

Vyhlášení soutěže na celkový koncept vizuálního stylu pro prezentaci relikvie svatého hřebu z Milevska

Publikováno: 1. 6. 2022

1) Vyhlašovatel:

Královská kanonie premonstrátů na Strahově
Strahovské nádvoří 132/1, 118 00 Praha 1 - Hradčany
IČ:   00415090

2) Předmět soutěže:

Předmětem této dvoukolové soutěže je návrh celkového konceptu jednotného vizuálního stylu pro prezentaci relikvie svatého hřebu z Milevska, a to včetně loga a logotypu použitelných i samostatně. Logo by mělo sestávat z grafického symbolu, logotyp ze slovního označení v české a anglické verzi:
česká verze:  SVATÝ HŘEB Z MILEVSKA
anglická verze:  HOLY NAIL FROM MILEVSKO
Od nového jednotného vizuálního stylu se očekává originalita, jednoduchost, výstižnost, nezaměnitelnost, nadčasovost, vizuální čitelnost při zachování variantních použití a široká míra implementace. Současně by měla být dána možnost propojení se stávajícím vizuálním prvkem expozice premonstrátského kláštera v Milevsku.
Cílem soutěže je získat prvek prezentace jedinečné relikvie odpovídající aktuálnímu grafickému diskurzu, vytvořit manuál pro aplikaci nového jednotného vizuálního stylu sv. hřebu z Milevska a zajistit postupnou implementaci jednotného vizuálního stylu do celého procesu prezentace relikvie veřejnosti.
Jednotný vizuální styl bude moci na základě smlouvy uzavřené s vyhlašovatelem využívat ke společné propagaci i Jihočeský kraj, a to včetně své zřizované organizace, kterou je Jihočeská centrála cestovního ruchu.

Bližší informace k relikvii lze nalézt zde:

https://www.milevskyrelikviar.cz
https://www.milevskyrelikviar.cz/pro-novinare/
http://www.klastermilevsko.cz/

https://drive.google.com/drive/folders/16c66-C_CuWeTXXV55bnCkbB40Twl6_lU?usp=sharing_eip_m&invite=CJ_ywKgP&ts=62bc1b7f

3) Podmínky soutěže:

Soutěž je veřejná a účastnit se jí mohou fyzické i právnické osoby, které řádně vyplní přihlášku a splní požadavky na zpracování soutěžních návrhů (požadavky zadání). Ze soutěže jsou vyloučeni členové hodnotících komisí a sekretář soutěže. Přihlásit se může neomezený počet soutěžících. Ze soutěže budou vyloučeny návrhy, které nesplní požadavky zadání.
Soutěžící předloží vyhlašovateli soutěžní návrh splňující požadavky zadání a řádně vyplněnou a podepsanou písemnou přihlášku nejpozději do 12.8.2022 do 15:00 hod. Tento termín se považuje za uzávěrku soutěže. Přihláška spolu se soutěžním návrhem musí být do uvedené doby doručena na adresu Královská kanonie premonstrátů, Strahovské nádvoří 132/1, 118 00 Praha 1 – Hradčany, a to buď prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýrem nebo osobně na sekretariátu v místě sídla vyhlašovatele. Za čas podání soutěžního návrhu odpovídá soutěžící. Vyhlašovatel neodpovídá za zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem návrhu. Za čas podání soutěžního návrhu se přitom považuje jeho fyzické převzetí oprávněnou osobou.
Soutěžící doručí svou přihlášku spolu se soutěžním návrhem v řádně uzavřené obálce s označením: „SOUTĚŽ SV. HŘEB - neotevírat“. Soutěžní návrh bude zpracován v českém jazyce nebo slovenském jazyce a podán v jednom vyhotovení. Přihlášky a soutěžní návrhy, které budou vyhlašovateli doručeny v rozporu s těmito požadavky nebo které nebudou splňovat formální požadavky, vyhlašovatel do soutěže nezařadí. Soutěžící svým podpisem na přihlášce dávají najevo souhlas s podmínkami soutěže a s bezplatným publikováním soutěžních prací; tím nejsou dotčena autorská práva soutěžícího k jeho dílu.
Vyhlašovatel se zavazuje k ochraně autorských práv a prohlašuje, že nezneužije žádný ze soutěžních návrhů ani jeho část.
V rámci soutěže se vyhlašovatel i účastník zavazují, že v případě, kdy se v souvislosti s účastí v soutěži dostanou do styku s osobními údaji, je budou ochraňovat a nakládat s nimi plně v souladu s uzavřenou smlouvou a s příslušnými právními předpisy, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
Vyhlašovatel, jakožto správce osobních údajů, bude tyto údaje zpracovávat v rozsahu nezbytném pro splnění smlouvy a po dobu nezbytnou pro naplnění účelu soutěže.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli soutěž bez udání důvodu zrušit a nevybrat žádný ze soutěžních návrhů. Zrušením soutěže nevzniká soutěžícímu nárok na náhradu vzniklé škody ani jakékoli újmy. Soutěžící nemá právo se proti takovému rozhodnutí odvolat ani je podrobit soudnímu přezkumu.
Vítěz soutěže dostane zakázku na zpracování grafického manuálu.

4) Požadavky na zpracování soutěžních návrhů:

Účastníci soutěže předloží vyhlašovateli nejméně 1, maximálně však 3 soutěžní návrhy. Soutěžní návrh musí obsahovat vždy logo i logotyp.  Každý soutěžní návrh bude samostatně vytištěn na tuhé podložce o velikosti A3. Na podložce budou umístěny v řadách vedle sebe návrhy, a to vždy v barevném a černobílém (pozitivním i negativním) provedení v rozměru 150 (delší strana) × X mm a v rozměru 7 mm (kratší strana) × Y mm v tomto uspořádání:
značka v rozměru 150 × X mm – barva, pozitiv, negativ;
značka v rozměru 7 mm × Y mm – barva, pozitiv, negativ;
plná verze logotypu v rozměru 150 × X mm – barva, pozitiv, negativ.
Každý soutěžní návrh musí být ve všech provedeních současně předložen v elektronické podobě na CD/DVD nebo na flash disku ve formátech JPG a PDF.
Ke každému soutěžnímu návrhu musí být připojen krátký popis ideového východiska návrhu, dále technický popis, obsahující celkové vizuální řešení a identitu místa nálezu relikvie.
Dále bude přiložen příklad aplikace, např. plakát, upomínkový předmět, provedený ve formátu A3.
Logo musí splňovat náležitosti, aby mohlo být chráněno ochrannou známkou.
Účastník soutěže musí být autorem návrhu a výhradním držitelem veškerých autorských práv k soutěžnímu návrhu.
Soutěžní návrhy nesmí být číslovány ani autorsky označeny. Označení provede sekretář soutěže podle pořadí, v jakém budou soutěžní návrhy vyhlašovateli doručeny.

5) Hodnocení soutěžních návrhů:

Návrhy budou posouzeny v prvním kole hodnotící komisí ve složení:
Mgr. Hana Zápalková, PhD., vedoucí odboru Muzea umění Olomouc
PhDr. Mgr. Bedřich Přemysl Hanák, PhD., O.Praem., klášter Milevsko
PhDr. Monika Zárybnická, Krajský úřad Jihočeského kraje
Mgr. Petr Soukup, ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu
Jiří Šindelář, GEO-CZ
V druhém kole bude rozhodovat hodnotící komise ve složení:
ThLic. PhDr. Daniel Peter Janáček, PhD., O.Praem.strahovský opat
Mgr. Patrik Červák, vedoucí odboru kultury a pam. péče, KÚ Jihočeského kraje
PhDr. Pavel Břicháček

Každý člen hodnotící komise má jeden hlas, hodnotící komise rozhoduje většinou hlasů svých členů. Je přípustné hlasování per rollam (tj. korespondenčně nebo prostřednictvím technických prostředků). V případě nemožnosti hlasování některého z členů hodnotící komise v prvním či druhém kole bude namísto daného člena hodnotící komise hlasovat náhradník, kterým je ThLic. Norbert František Vehovský, PhD., provizor Královské kanonie premonstrátů na Strahově.

Hodnotící komise bude návrhy posuzovat zejména podle následujících kritérií:
splnění požadavků dle zadání
jednoduchost a srozumitelnost
originalita, celková výtvarná úroveň řešení
marketingový potenciál řešení
schopnost aplikace na širokou škálu předmětů spojených s propagací
možnost využití logotypu pro polygrafické zpracování

Hodnotící komise v prvním kole vybere maximálně 3 návrhy, které postoupí do druhého kola. Vyhodnocení prvního i druhého kola se uskuteční do 30. 8. 2022.
V druhém kole bude rozhodovat hodnotící komise o pořadí na prvních třech místech. Vyhlášení výsledků druhého kola proběhne 1.9.2022.
Výsledky druhého kola soutěže budou bezprostředně po jejich vyhlášení písemně oznámeny všem účastníkům, kteří postoupili do druhého kola soutěže. Výsledky soutěže budou též zveřejněny na internetových stránkách vyhlašovatele www.strahovskyklaster.cz.

6) Náklady soutěžících na účast v soutěži, skicovné a cena za vítězství v soutěži:

Náklady, které vznikly účastníkům v souvislosti s účastí v soutěži, nese daný účastník. Účastníkům soutěže, kteří se umístí na prvních třech místech, uhradí vyhlašovatel skicovné. Skicovné bude účastníkům vyplaceno až po ukončení druhého kola soutěže. Skicovné za třetí místo činí 5.000,-Kč (slovy: pět tisíc korun českých), za druhé místo 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a za první místo 35.000,-Kč (slovy: třicetpět tisíc korun českých), přičemž skicovné za první místo bude představovat cenu za vítězství v soutěži, která bude vyplacena formou odměny za poskytnutí licence k užití vítězného návrhu. Vítězi soutěže vznikne dnem doručení výsledků soutěže povinnost uzavřít s vyhlašovatelem bez zbytečného odkladu licenční smlouvu podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (autorský zákon) a § 2371 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Návrh licenční smlouvy tvoří přílohu č. 2 této výzvy. Touto smlouvou vítěz soutěže postoupí vyhlašovateli výhradní a neomezenou licenci ke všem způsobům užití loga a logotypu, včetně jejich kombinace. Vítězi soutěže zároveň vznikne dnem doručení výsledků soutěže povinnost uzavřít s vyhlašovatelem v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smlouvu o dílo na vytvoření Grafického manuálu jednotného vizuálního stylu relikviáře sv. hřebu z Milevska za smluvní odměnu ve výši 50.000,-Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). Obsah smlouvy bude stanoven v jednacím řízení mezi vyhlašovatelem a vítězným účastníkem. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

7) Navrácení soutěžních návrhů:

Po oznámení výsledků soutěže mohou účastníci písemně požádat vyhlašovatele o vrácení všech jím předložených soutěžních návrhů. Vyhlašovatel se zavazuje vrátit účastníkovi všechny jím předložené soutěžní návrhy nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu byla doručena písemná žádost soutěžícího. Nepožádá-li však účastník o vrácení soutěžního návrhu do 31.10.2022, není vyhlašovatel povinen mu po uplynutí této lhůty jeho soutěžní návrh vrátit.

8) Sekretář soutěže:

Sekretářem soutěže je: Mgr. Libor Šturc, kurátor uměleckých sbírek KKP Strahov.
Sekretář soutěže eviduje soutěžní návrhy, vypracuje jejich seznam a kontroluje dodržení podmínek soutěže.
Pokud soutěžící budou mít dotazy, mohou požádat sekretáře soutěže o upřesňující informace e-mailem na adresu: libor.sturc@strahovskyklaster.cz
Dotazy musí být doručeny na uvedenou e-mailovou adresu nejpozději 10 dnů před uplynutím lhůty pro podání soutěžních návrhů. Vyhlašovatel na otázku odpoví nejpozději do 5 dnů, všechny položené otázky a dodatečné informace zpřístupní na svých webových stránkách. Na dotazy doručené po stanovené lhůtě není vyhlašovatel povinen odpovědět.

Královská kanonie premonstrátů na Strahově
ThLic. PhDr. Daniel Peter Janáček PhD., opat