Projekt digitalizace poutního areálu Svatý Kopeček

Cílem projektu je zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví. Pomocí hlavní aktivity projektu – digitalizace exteriéru a interiéru památky dojde k vytvoření nové expozice, která bude zpřístupněna veřejnosti. Jedná se o moderní a novodobý způsob uchopení prezentace památky, který umožňuje dlouhodobé udržitelné funkční využití s ohledem na dnešní potřeby návštěvníků.

Působivý pohled na strop baziliky na Svatém Kopečku.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Číslo projektu je CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000357. Projektové aktivity budou v areálu baziliky na Svatém Kopečku probíhat do 30. října 2021.

Výstupem bude zatraktivnění kulturního dědictví s nově zpřístupněnou částí památky, která návštěvníkům umožní zhlédnutí multimediální prezentační formy za pomoci nejmodernějších technologií. Realizace projektu také přispívá k opatření vedoucích k zefektivnění a ochraně mobiliárních fondů, které jsou součástí objektu. 

Hlavní aktivity projektu

 • Digitalizace interiéru a exteriéru památky
  Cílem jedné z hlavních aktivit je digitálně dokumentovat celou památku a zajistit tak ochranu jejího kulturního dědictví. Digitalizace umožní trvalé zachycení prostřednictvím využití nejmodernějších technologií a vytvoří tak široký zdroj digitálního obsahu pro účely prezentace výsledků projektu veřejnosti.
 • Vybudování depozitního informačního systému pro správu muzejní sbírky
  Aktivita přímo navazuje na výstupy z činností prováděných v rámci první aktivity - digitalizace exteriérů a digitalizace interiérů a mobiliáře s cílem efektivní správy a prezentace kulturního dědictví.
 • Vybudování zabezpečovacího systému pro depozitář a nově vzniklé expozice
  Cílem aktivity je vytvořit podmínky pro zvýšení zabezpečení památky a ochranu před krádeží nebo požárem.
 • Tvorba digitálního obsahu pro nové digitální aplikace a expozice
  Hlavním záměrem aktivity je vytvořit atraktivní prezentaci výsledků digitalizace pro širokou veřejnost. Aktivita využívá bohatý obsah získaný nejmodernějšími technologiemi a postupy 3D snímání objektů a exteriérů.

Digitalizace umožní vytvořit virtuální podobu interiéru a exteriéru objektu v podobě moderního dlouhověkého digitálního obsahu. Realizací projektu vznikne depozitní informační systém pro správu mobiliáře památky, který zlepší a zpřehlední evidenci předmětů, zvýší její zabezpečení a ochranu a bude využitelný v digitální podobě. Nová expozice umožní prezentovat informace o památce výjimečným, atraktivním, naučným a zábavným způsobem.

Digitalizace je pro památku významným krokem z několika důvodů, neboť představuje:

 • zlepšení stavu správy sbírek
 • zajištění ochrany sbírkových předmětů
 • nové možnosti prezentace sbírek
 • nové možnosti badatelského využití
 • ke zdokumentování současného vizuálního stavu objektu památky a jejího mobiliáře pro další generace

Přínosy digitalizace

 • záchrana originálních sbírkových předmětů - v případě, že jde o poškozený předmět a    existuje předpoklad jeho fyzického zániku, představuje digitalizace jednu z možností jeho zachování.
 • ochrana originálních sbírkových předmětů - vytvořením digitálních kopií předmětů a jejich připojení k dokumentačnímu záznamu snižuje nutnost manipulace se samotnými sbírkovými předměty, např. při přípravě výstavy. Omezuje se tak možnost jejich poškození.
 • pomoc při popisu a katalogizaci sbírkových předmětů - digitalizace usnadňuje v některých případech popis a katalogizaci sbírkových předmětů. Možnost zvětšení, přiblížení, inverze obrazu, úprava kontrastu či světla umožní kurátorovi pohledy, kterých není lidské oko schopno.
 • archivační hledisko - digitální kopie jsou také důležitým vodítkem v případě odcizení či ztráty a zničení předmětů a to jak pro policii a ministerstvo kultury, tak pro kurátory a restaurátory.

zrychlení vyřízení badatelských požadavků - digitální kopie umožňují rychlejší obsluhu badatele, bez nutnosti manipulovat s předměty. V některých případech

1. etapa projektu:

K 31. 7. 2021 byla dokončena 1. fáze projektu, během které vybraný dodavatel Vertical Images s.r.o. provedl, v průběhu 2020–2021, práce na digitalizaci poutního areálu Svatý Kopeček a tvorbě digitálního obsahu.

 • umožňují badateli se „obsloužit“ sám a ke kurátorovi přijít již s konkrétním požadavkem.
 • otevření se veřejnosti – využívání databázových on-line prohlížečů umožňuje přístup k informacím bez omezení prostorem, časem, fyzickým či jiným znevýhodněním.
 • nové možnosti prezentace – jakmile je pořízena digitální kopie předmětu, usnadní a zrychlí se výroba dalších kopií např. k prezentačním účelům. Digitalizované sbírkové předměty je možné využít k netradičním prezentacím, jako jsou e-výstavy.
Práce provedené ve druhé etapě projektu:

Ve druhé etapě projektu, která proběhla v období od 1. 8. 2021 do 30. 9. 2022, byly dokončeny všechny plánované projektové aktivity: byla dokončena digitalizace interiéru a exteriéru areálu baziliky na Svatém Kopečku, byly dokončeny nové digitální aplikace a expozice pro uživatele a návštěvníky. V areálu baziliky byly spuštěny i dva nové komplexní systémy: jednak zabezpečovací systém a dále depozitní (katalogizační) informační systém.

Výstup druhé etapy projetku

Digitální aplikace pro návštěvníky byly nově doplněny o prezentace určené pro větší kolektivy (například školy, skupinové exkurze) nebo pro hendikepované návštěvníky. Nové prezentace poutavou formou seznamují uživatele a návštěvníky s historií a současností Svatého Kopečku, a to takovou formou, která je pro návštěvníky atraktivní a uživatelsky přívětivá. Digitální prezentace je možné použít pro ucelenou i modulární prezentaci výsledků digitalizace areálu na Svatém Kopečku, zároveň je ale prezentací samotného objektu jako významné kulturní památky chráněné UNESCO. Digitální prezentace mohou být rozděleny do několika bloků (historie vzniku, architektura a její proměny v čase, prohlídka soudobého areálu, zajímavé a obtížně dostupné objekty a předměty, digitalizace a její význam) a jsou vytvořeny ve 4 jazykových verzích (CZ, PL, EN, DE), prezentace lze spustit a provozovat bezobslužně v celku anebo i po částech (blocích) s obsluhou, mohou být také s výkladem. Prezentace jsou dostupné ve třech délkách a to 10, 20 a 40 minut čistého času.

Aplikace Svatý Kopeček

Díky projektu byly také zpracovány 3D modely areálu. Primárně připravená tzv. mračna bodů a mesh modely byly postupně rozšířeny do formy vektorizovaných modelů a digitální výkresové dokumentace (jakéhosi digitálního dvojčete objektu). Tímto krokem byla vytvořena základní část stavebně technické dokumentace pro následnou správu, údržbu a rozvoj historického objektu, což je zásadním zhodnocením výstupů digitalizace a jejich přímým přenesením do praktického využití. Nakonec byl vektorizovaný model ve formátu IFC konvertován a vložen do digitální aplikace, kde je uživatelům k dispozici. V rámci provedených prací tak byl připraven tzv. Building Information Modelling (BIM) informační model budovy.

Ukázka z projetku digitalizace: řez bazilikou na Svatém Kopečku

V areálu baziliky byl také proveden systém mobilního ozvučení, který doplňuje stávající uzavřený ozvučovací systém. Mobilní ozvučení bude sloužit především k záznamům, úpravám, vysílání, reprodukci akcí v areálu, a to nejen církevních, ale i například koncertů a dalších kulturních nebo společenských setkání. Mobilní ozvučení přenáší zvuk i mimo prostory baziliky, do prostor zahrady, prostor před klášterem, do ambitů, a také on-line. Celý systém je doplněn smyčkou pro neslyšící. Záznamový a streamovací systém, který je rovněž součástí aktivit projektu, může díky mobilnímu ozvučení snímat zvuk přes samostatné mikrofony, řešení mobilního ozvučení tak rozšiřuje možnosti a kvalitu snímání a přenosu v areálu i on-line na profesionální úrovni.

Ukázka z projektu digitalizace: průčelí baziliky na Svatém Kopečku

Projekt splnil plánované cíle: zefektivnil prezentaci památky a posílil ochranu a zabezpečení památky; vytvořil nové expozice, výstupy digitalizace prezentuje novou, divácky atraktivní, zábavnou a naučnou formou; digitalizací kulturního dědictví se zpřístupnil informační potenciál veřejnosti. Výstupy projektu přispívají k zachování, ochraně, propagaci a rozvoji kulturního dědictví.

Galerie

Ukázka z projektu digitalizace
Ukázka z projektu digitalizace
Ukázka z projektu digitalizace