Restaurování svícnů v kostele sv. Jakuba Většího

V roce 2011 bylo rozhodnuto o obnově dvou vrcholně barokních cínových svícnů z kostela sv. Jakuba Většího v Jihlavě. Práce byly financovány ze zdrojů Královské kanonie premonstrátů na Strahově. Průběh prací Vám pomohou přiblížit fotografie v příloze tohoto článku.

Stav svícnů před zahájením restaurátorských prací.

Restaurování cínových svícnů

Dva vrcholně barokní cínové svícny na třech kulovitých nohách s trojbokým konkávně prohnutým a profilovaným podstavcem bez reliéfní výzdoby. Vysoký balustrový dřík nese misku s profilovaným okrajem. V centrální části misky je zapájený železný trn.

  • restaurátor:    Petr Zeman, DiS
  • realizace:         2011
  • R.Č. ÚSKP:    není zapsáno
Na obnově se finančně podílely
  • Královská kanonie premonstrátů na Strahově
Stav před restaurováním

Svícny byly pokryty nečistotami a silnou oxidační vrstvou tmavé barvy. Největší poškození bylo způsobeno korozí, která zapříčinila na několika místech prokorodování materiálu a tím i jeho perforaci. Koroze byla v menších ložiscích i na povrchu svícnů. Vlivem koroze došlo k odlomení částí svícnů. Svícny měly na mnoha místech mechanické poškození v podobě trhlin, proláklin a uražených částí.

Průběh restaurování

Před samotným restaurováním byl zhotoven restaurátorský průzkum a na jeho základě i restaurátorský záměr. Samotný zásah byl průběžně dokumentován. Hrubé nečistoty byly mechanicky odstraněny. Lokální napadení korozí a oxidací bylo odstraněno chemicky máčením v roztoku Chelatonu s následným neutralizačním oplachem. Deformovaná místa byla vyrovnána pomocí dřevěných přípravků. Byla zhotovena analýza slitiny, která prokázala zastoupení cínu, olova a zinku. Na jejím základě, byly spájeny odtržené části. Pájené části byly retušovány a sjednoceny s okolím pomocí retuší. Chybějící části byly znovu odlity. Na horní misky svícnů, byly znovu vyrobeny mosazné talíře pro zamezení styku vosku s předmětem. Na závěr bylo vše konzervováno Paraloidem a vyhotovena restaurátorská zpráva.

Fotografie z průběhu obnovy

Před restaurováním
Před restaurováním
Před restaurováním
Zásah, čištění
Zásah, letování
Po restaurování
Po restaurování