Restaurování svícnů v kostele sv. Jakuba Většího

Dva vrcholně barokní cínové svícny na třech kulovitých nohách s trojbokým konkávně prohnutým a profilovaným podstavcem bez reliéfní výzdoby. Vysoký balustrový dřík nese misku s profilovaným okrajem. V centrální části misky je zapájený železný trn.

restaurátor:    Petr Zeman, DiS

realizace:         2011

R.Č. ÚSKP:    není zapsáno

Na obnově se finančně podílely:

  •  Královská kanonie premonstrátů na Strahově

Stav před restaurováním:

Svícny byly pokryty nečistotami a silnou oxidační vrstvou tmavé barvy. Největší poškození bylo způsobeno korozí, která zapříčinila na několika místech prokorodování materiálu a tím i jeho perforaci. Koroze byla v menších ložiscích i na povrchu svícnů. Vlivem koroze došlo k odlomení částí svícnů.

Svícny měly na mnoha místech mechanické poškození v podobě trhlin, proláklin a uražených částí.

Průběh restaurování:

Před samotným restaurováním byl zhotoven restaurátorský průzkum a na jeho základě i restaurátorský záměr.

Samotný zásah byl průběžně dokumentován. Hrubé nečistoty byly mechanicky odstraněny. Lokální napadení korozí a oxidací bylo odstraněno chemicky máčením v roztoku Chelatonu s následným neutralizačním oplachem.

Deformovaná místa byla vyrovnána pomocí dřevěných přípravků. Byla zhotovena analýza slitiny, která prokázala zastoupení cínu, olova a zinku. Na jejím základě, byly spájeny odtržené části. Pájené části byly retušovány a sjednoceny s okolím pomocí retuší. Chybějící části byly znovu odlity. Na horní misky svícnů, byly znovu vyrobeny mosazné talíře pro zamezení styku vosku s předmětem.

Na závěr bylo vše konzervováno Paraloidem a vyhotovena restaurátorská zpráva.

 Zdroj: jiri.stefan@strahovskyklaster.cz